wtorek, 5 marca, 2024
Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, że w ramach projektu „Rodzina- bezcenny kapitał” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020rozpoczęto realizację wsparcia w formie Rodziny wspierającej.

Wsparcie w formie rodzin wspierających wynika ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzina wspierająca– adresowana jest do dziecka i jego rodziny biologicznej. Wspiera
rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
w realizacji zadań rodzicielskich, czyli w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu
gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Są to najczęściej rodziny z najbliższego otoczenia, wspierające dziecko i rodziców w radzeniu
sobie z codziennymi trudnościami.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia takich jak organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci ale również takich wydawałoby się oczywistych dla rodzin spraw jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.