wtorek, 5 marca, 2024
Aktualności

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa

 1. Przysługuje obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny tj. wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. oraz deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
 2. Wynosi  300 zł na osobę.
 3. Pomoc jest udzielana  na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 4. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
 5. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:
  – imię (imiona) i nazwisko;
  – datę urodzenia;
  – obywatelstwo;
  – płeć;
  – rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
  – serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
  – informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  – adres pobytu;
  – dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
  – numer PESEL.
 6. Dokumenty niezbędne w trakcie składana wniosku:
  – dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL;
  – dokument potwierdzający tożsamość;
 7. Wniosek można złożyć:
  – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35;
  – lub jednostce terenowej u pracowników socjalnych w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 8 i  ul. Wallisa 4;
 8. Informację w sprawie świadczenia i jego realizacji Ośrodek Pomocy Społecznej będzie udzielał telefonicznie, mailowo  lub za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji.
 9. Wypłata świadczenia będzie dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w inny sposób określony przez organ wypłacający świadczenie.