Aktualności

Oświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach dotyczących mieszkańców dzielnic Lipiny i Chropaczów, niniejszym informujemy że są one całkowicie bezpodstawne i nieprawdziwe. Publikowane informacje o rzekomych nieprawidłowościach w działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach jako nie mające żadnego oparcia w okolicznościach faktycznych i prawnych godzą w… Czytaj dalej Oświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach dotyczących mieszkańców dzielnic Lipiny i Chropaczów, niniejszym informujemy że są one całkowicie bezpodstawne i nieprawdziwe.

Publikowane informacje o rzekomych nieprawidłowościach w działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach jako nie mające żadnego oparcia w okolicznościach faktycznych i prawnych godzą w dobre imię zarówno Gminy Świętochłowice, Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach jak i poszczególnych pracowników pomocy społecznej w szczególności zarządzających tą jednostką.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej zgodnie z zasadą legalizmu jest zobowiązana do bezwzględnego stosowania obowiązujących przepisów prawa i zaciągniętych zobowiązań. OPS w Świętochłowicach jako podmiot publiczny nie może podejmować działań które byłyby sprzeczne z powyższym.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT tut. Ośrodek wspólnie z Centrum Integracji Społecznej realizuje projekt „Nowe szanse i możliwości” którego celem jest : zwiększenie aktywności społecznej
i zawodowej społeczności lokalnych z dzielnic Świętochłowic – Lipiny i Chropaczów objętych wsparciem jako obszary rewitalizowane
. W związku z realizacja projektu „Nowe Szanse i możliwości” nie zostało zawarte żadne porozumienie o współpracy z jakimkolwiek podmiotem reprezentowanym przez Pana Michała Szeligę, w szczególności
ze stowarzyszeniem Gryfny Patrol.

Projekt mógł być realizowany w Świętochłowicach w budynku szkoły na podstawie porozumienia zawartego z Panią Dyrektor Szkoły nr 17. Porozumienie to wyraźnie stanowi że pomieszczenia nie mogą być udostępniane osobom trzecim, co oznacza że mogą być w tym momencie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu.

W ramach w/w projektu podejmowane są działania ukierunkowane na aktywizację, integrację oraz edukację wszystkich grup społecznych w tym seniorów, bezrobotnych czy osób niepełnosprawnych. Inicjowane przedsięwzięcia mają zapobiegać wykluczeniu społecznemu oraz szeroko rozumianą integrację społeczną i odpowiadać na potrzeby całościowo pojmowanej społeczności lokalnej.

Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego Gmina Świętochłowice musi utrzymać, pod groźbą poniesienia konsekwencji finansowych, trwałość projektu do dnia 03.04.2028 r.

Nie jest prawdą że OPS w Świętochłowicach nie współpracuje dla potrzeb społeczności lokalnej z Panem Michałem Szeligą. Na podstawie zawartych umów realizowane były czynności streetworkingu oraz realizowane były działania ze Stowarzyszeniem Cezar, którego prezesem jest Pan Michał. Swoje działania Stowarzyszenie Cezar realizowało w Centrum Kultury Śląskiej „Grota” do 31.12.2022 r., kiedy to kierujący CKŚ w Świętochłowicach ze względów bezpieczeństwa realizując decyzję Straży pożarnej wyłączył obiekt z użytkowania.

W związku z powyższym jakiekolwiek twierdzenia o braku woli współpracy tut. Ośrodka z Panem Michałem Szeligą są zwyczajnie nieprawdziwe i nie budują klimatu sprzyjającego współpracy.

Co więcej Pan Michał Szeliga bez poinformowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach oraz bez dopełnienia jakichkolwiek formalności od stycznia 2023 działania kierowanego przez siebie stowarzyszenia przeniósł do pomieszczeń Szkoły nr 17, których to pomieszczeń OPS nie miał prawa nikomu udostępniać.

Kierująca OPS spotkała się z Panem Michałem Szeligą i podjęła próbę naświetlenia wszelkich uregulowań faktycznych i prawnych w zakresie możliwości podejmowanych wspólnie działań tak aby zabezpieczony był interes i potrzeby społeczności lokalnej przy zachowaniu niezbędnych i koniecznych wymogów formalno-prawnych.

Zwrócona została również uwaga na odmienność form organizacyjnych Stowarzyszenia Cezar oraz Stowarzyszenia Gryfny Patrol wymagająca w razie podtrzymania chęci współpracy z OPS odpowiedniego uregulowania, a przede wszystkim ukierunkowania na szerszą społeczność lokalną.

Biorąc pod uwagę powyższe, z całą mocą należy stwierdzić, iż pojawiające się informacje
w przestrzeni medialnej odnośnie relacji z OPS w Świętochłowicach i sposobu realizowania przez Ośrodek zadań statutowych są nieprawdziwe, wprowadzające w błąd a nawet obraźliwe. W sposób nieuzasadniony powodują powstanie negatywnego wizerunku tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szanując zaangażowanie wszystkich osób realizujących pracę na rzecz społeczności lokalnej, wszyscy pracownicy pomocy społecznej również oczekują szacunku i zrozumienia
w szczególności w zakresie tego, aby ich działania nigdy nie naruszały prawa.

Zawsze jesteśmy otwarci na dialog i dyskusje merytoryczne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym przedstawicieli mieszkańców, do rozmowy i bezpośrednich spotkań tak abyśmy mogli przedstawić i udokumentować zasadność i prawidłowość podejmowanych działań.

Ostatnio pojawiające się w przestrzeni medialnej teksty niewątpliwie mogłyby być rozpatrywane pod kątem przekroczenia przepisów prawa cywilnego, czy nawet zniesławienia pociągając za sobą określoną odpowiedzialność, ale nie o to chodzi aby się wzajemnie obrażać. Razem działamy na rzecz naszej społeczności lokalnej i przedmiotową sytuację traktujemy jako jednorazowe zdarzenie, choć byłoby miło i wymagałaby tego zwykła przyzwoitość, aby Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach doczekał się stosownego sprostowania wybrzmiałych nieprawdziwych informacji.