wtorek, 5 marca, 2024
Aktualności

PROGRAM „POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – MODUŁ I”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, że aktualnie prowadzony jest nabór wniosków w Module I finansowanego ze środków PFRON programu „Pomoc obywatelom Ukrainy
z niepełnosprawnością
”, w ramach którego obywatele Ukrainy mogą otrzymać pomoc
w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zwanego dalej „świadczeniem”.

W celu ubiegania się o dofinansowanie obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością winien złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

1. ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

2. posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności,
a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Informacje dodatkowe dla wnioskodawcy.

1)  wnioski należy składać osobiście, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach,

2)  pomocą finansową w ramach Modułu I programu podlegają koszty poniesione po 24 lutego 2022 roku;

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

1) wniosek o dofinansowanie;

2) kopia dokumentu potwierdzającego I lub II stopień niepełnosprawności, wydanego w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności lub oświadczenie o posiadaniu dokumentu potwierdzającego I lub II stopień niepełnosprawności, wydanego w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) wystawiona na wnioskodawcę faktura zapłacona (np. gotówką lub przelewem) lub faktura
z odroczonym terminem płatności lub inny dokument potwierdzający zakup, która musi zawierać informacje o:

– całkowitym koszcie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środka pomocniczego,
–     kwocie opłaconej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,

–     wymaganym udziale własnym wnioskodawcy;

4)  kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (4 części), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie;

5) kopia pełnomocnictwa, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika albo odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, składania przez niego wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie albo odpis postanowienia sądu
o ustanowieniu opiekuna tymczasowego, w przypadku składania przez niego wniosku w imieniu małoletniego obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji ds. Niepełnosprawności, ul. Wallisa 4 osobiście
lub telefonicznie pod nr 32 770 91 94 lub 32 770 91 95 lub 32 770 91 96.

Do pobrania:

  1. Wniosek o pomoc
  2. Oświadczenie o niepełnosprawności
  3. Klauzula RODO
  4. Materiał pomocniczy (wniosek w języku ukraińskim)

ПРОГРАМА «ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

З ІНВАЛІДНОСТЮ – МОДУЛЬ І”

Центр соціальної допомоги у Свєнтохловіце повідомляє, що наразі триває прийом заявок у модулі І програми «Допомога громадянам України», що фінансується ДФРІ (Державний фонд реабілітації інвалідів), за якою громадяни України можуть отримати допомогу у фінансуванні необхідного власного внеску при закупівлі або ремонті медичних виробів, що видаються на замовлення, зазначених у розпорядженні МОЗ від 29 травня 2017 р.про перелік медичних виробів, що видаються на вимогу, надалі – послуга.

Для отримання субсидії громадянин України з інвалідністю повинен подати заяву до Центру соціального захисту у Свєнтохловіце.

Учасниками програми є громадяни України з обмеженими можливостями, які відповідають всім таким умовам:

1. Їх перебування на території Республіки Польща вважається законним, на підставі ст. 2 пункт 1 Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

2. Для повнолітніх – наявність документа про інвалідність I або II групи, виданого за Українською системою оформлення інвалідності , а для неповнолітніх – документ про інвалідність І чи ІІ групи, виданий за українською системою листування інвалідів, а за відсутності такого документа – декларацію або заяву опікуна про його наявність.

Додаткова інформація для заявника.

1) заяви необхідно подавати особисто в місцезнаходження Центру соціальної допомоги в Свєнтохловіце,

2) фінансова допомога за модулем І програми покриває витрати, понесені після 24 лютого 2022 року;

Документи, необхідні від заявника:

1)      заявка на співфінансування;

2)       копія документа, що підтверджує інвалідність I або II групи, виданого за Українською системою оформлення інвалідності, або декларація про наявність документа, що підтверджує інвалідність I або II групи, виданого за Українською системою оформлення інвалідності.

3)       Oплачений рахунок, виставлений заявнику (наприклад, готівкою або банківським переказом) або рахунок-фактура з відстроченням платежу або будь-який інший документ, що підтверджує покупку, який повинен містити інформацію про:

– загальну вартість придбання ортопедичних або допоміжних засобів,

– суму, сплачену за медичним страхуванням,

– необхідний власний внесок заявника;

4)      копію оформленого замовлення на поставку ортопедичних виробів та допоміжних засобів (4 частини), завірену постачальником послуг, що виконує замовлення, на відповідність оригіналу;

5)       копія довіреності, якщо інвалід діє через адвоката, або копія рішення суду про призначення опікуна у разі подання нею заяви від імені повністю недієздатної особи, або копія рішення суду про призначення тимчасового опікуна, якщо він подає заяву від імені неповнолітнього громадянина України, який проживає на території Республіки Польща без піклування повнолітніх осіб, відповідальних за нього відповідно до чинного законодавства Республіки Польща.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань інвалідності, вул. Wallisа 4 особисто або за телефонами 32 770 91 94 або 32 770 91 95 або 32 770 91 96.