wtorek, 5 marca, 2024
Aktualności

Szukamy kandydatów do stworzenia rodziny zastępczej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Poszukujemy ludzi, którzy chcą i mogą tworzyć rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodzicami zastępczymi mogą być małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, które:

  1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska  nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada   co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
  6. przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:   rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
  8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
  9. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które chciałyby pomóc dzieciom pozbawionym domu rodzinnego o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świętochłowicach – Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świętochłowicach.

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie

41-605 Świętochłowice, ul. Bytomska 8

tel. 32 346-22-94 lub 32 346-22-97

pdir@ops-sw.pl