wtorek, 5 marca, 2024
Aktualności

Terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi :

  1. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
  2. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w puncie 1, pozostawia się bez rozpoznania.
  3. do 15 lipca 2022r. podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski    o świadczenie pieniężne, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
  4. wniosek o świadczenie pieniężne, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,  tj do 30 czerwca 2022 r. składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022r.
  5. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w punkcie 3 i 4, pozostawia się bez rozpoznania.

Do 15 lipca 2022 r. osoby, które udzielały schronienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mają czas na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z tego tytułu. Wniosek powinien być złożony na formularzu, który jest określony rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 marca 2022 r. – jednak musi to być druk obowiązujący przed jego zmianą, która nastąpiła od 30 kwietnia br.

Nowelizacja reguluje też inne terminy dotyczące składania wniosków o świadczenie 40 zł. Zakłada bowiem, że formularze, które obejmują okres do dnia jej wejścia w życie, a więc do 30 czerwca, można składać tylko do 31 lipca br.

To oznacza, że jeśli np. ktoś gościł u siebie uchodźców do 15 czerwca, i jeszcze nie złożył wniosku, to ma na to czas do końca lipca. Gdy zrobi to 1 sierpnia, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

Z kolei w przypadku osób, które w dalszym ciągu zapewniają schronienie uchodźcom (co do zasady świadczenie przysługuje za 120 dni, które są liczone od dnia przyjazdu do Polski), będzie miał zastosowanie przepis mówiący, że wniosek składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym udzielano zakwaterowania i wyżywienia. Jeśli więc ktoś zamierza gościć u siebie uchodźców np. do 7 lipca, to będzie mógł złożyć wniosek do 7 sierpnia. Gdy zrobi to później, nie otrzyma pieniędzy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1383