wtorek, 5 marca, 2024
Dodatki Mieszkaniowe

Dodatki Mieszkaniowe

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:

  1. posiadają tytuł prawny do lokalu,
  2. zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe,
  3. spełniają kryterium dochodowe.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2021)

Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XVI/135/2004 z dnia 25.02.2004 r. w sprawie określenia wskaźnika procentowego wydatków na mieszanie stanowiącego  podstawę do wyliczenia dodatku mieszkaniowego (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 24.poz.834)

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe