Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Plebiscytowej 3 (pokój 1 lub 1A) lub na stronie internetowej Ośrodka.

            Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy należy udać się do zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny celem potwierdzenia na wniosku pkt 2-4, 6-8, 11.

            Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny wypełnia również załącznik do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w którym wykazuje wydatki za lokal mieszkalny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek składany jest w czerwcu, to wydatki muszą być wykazane za miesiąc maj).

            Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (wypłaconych  w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek).

            Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Plebiscytowa 3 (pokój 1 lub 1A).

Godziny przyjęć wniosków:

Poniedziałek – Piątek: 07:00 – 15:00

            Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Termin ten może zostać przedłużony na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

            Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świętochłowice. Składa się je w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, I piętro, pok. 202.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dokumenty do pobrania: tutaj