czwartek, 29 lutego, 2024
Dodatki Mieszkaniowe

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 8 (wejście na rogu ul. Bytomskiej i ul. 1-go Maja) – pokój 112, tel. 32 346 22 83/84/86/87/90/99 lub na stronie internetowej Ośrodka.

            Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy należy udać się do zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny celem potwierdzenia na wniosku pkt 2-5 oraz 7 i 10.

            Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny wypełnia również załącznik do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w którym wykazuje wydatki za lokal mieszkalny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek składany jest w czerwcu, to wydatki muszą być wykazane za miesiąc maj).

            Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (wypłaconych  w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek).

           Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć  w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 8 (wejście na rogu
ul. Bytomskiej i ul. 1-go Maja) – pokój 112, tel. 32 346 22 83/84/86/87/90/99.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Działu.

            Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Termin ten może zostać przedłużony na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wypłata przyznanego dodatku mieszkaniowego nastąpi po uprzednim odbiorze przedmiotowej decyzji.

            Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świętochłowice. Składa się je w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, I piętro, pok. 202.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dokumenty do pobrania: tutaj