wtorek, 5 marca, 2024
Dodatki Mieszkaniowe

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od:

 • dochodów,
 • liczby osób w gospodarstwie domowym,
 • wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.
  Wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie stanowią wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, opłat za gaz przewodowy i energię elektryczną dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Ważne! Dodatek nie może przekraczać 50% wydatków na powierzchnię normatywną lokalu oraz nie może być niższy od 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Obliczenia

            Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki, przypadające na tę część lokalu lub domu. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 • opłaty poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

Co to jest tzw. ryczałt?

            Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej tzw. ryczałt, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 • brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu,
 • brak c.c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

Jak jest wypłacany dodatek?

 • Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 • Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest na konto zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.
 • W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek, bezpośrednio.
 • Ryczałt na opał wypłacany jest osobie starającej się o dodatek lub dołączany jest do kwoty dla zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności.

Co powoduje wstrzymanie dodatku?

            Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco „swojej” części czynszu za lokal (2 pełne miesiące), to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości powstałej w tym okresie. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę albo osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny
 • załącznik do wniosku – wyliczenie wydatków i opłat za mieszkanie (wypełniony przez zarządcę budynku albo osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny)
 • Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego

Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:

 • oryginały zaświadczeń wszystkich członków gospodarstwa domowego o wysokości dochodów wypłaconych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku z tytułu wykonywanej pracy

Emeryci/renciści:

 • aktualna decyzja o przyznaniu/waloryzacji otrzymywanej emerytury/renty

lub

 • odcinki (dowody wypłat) z emerytury/renty wypłaconej  w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

lub

 • zaświadczanie o wysokości emerytury/renty wypłaconej w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (wraz z wszelkimi dodatkami oraz potrąceniami)

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą:

 • złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej
 • aktualne zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej:

 • złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz ze stawką podatku wyrażoną w procentach
 • kserokopia decyzji o wysokości podatku za dany rok,

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni ,
 • kserokopię umowy dzierżawy gospodarstwa rolnego, w przypadku oddania jego części lub całości w dzierżawę znajdującego się w posiadaniu członka gospodarstwa domowego, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Osoby bezrobotne:

 • zaświadczenie o rejestracji i wysokości świadczeń wypłacanych przez PUP np. zasiłek dla bezrobotnych, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Osoby uczące się:

 • zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości pobieranych stypendiów.

Osoby pobierające zasiłek macierzyński:

 • zaświadczenie o wysokości wypłaconego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku zasiłku macierzyńskiego (wraz z datą wypłaty).

Osoby otrzymujące alimenty (dotyczy osób, które nie otrzymują zaliczki alimentacyjnej) lub zobowiązane do ich płacenia :

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie gospodarstwa domowego są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego – oraz kopie podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasadzającego alimenty,  ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem na podstawie, których płacone są alimenty na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego,
 • kopię odpisu podlegającego wykonaniu wyroku sądu zasądzającego alimenty, lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w gospodarstwa domowego lub poza gospodarstwem domowym; przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

Dokumenty dodatkowe:

 • inne dokumenty, na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów, potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, np. zaświadczenia członków gospodarstwa domowego o wysokości funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego (jeżeli było pobierane w innym mieście niż Świętochłowice),
 • kserokopia umowy najmu lokalu mieszkalnego, na który wnioskodawca ubiega się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (dotyczy lokali mieszkalnych w zasobach prywatnych),
 • dokument potwierdzający inny tytuł prawny,
 • wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego,
 • zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – właściciel domu jednorodzinnego,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.XI.2004 r. Dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.XI.2004 r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia),
 • w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim – aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

          Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat.