czwartek, 29 lutego, 2024
Dodatki Mieszkaniowe

Zryczałtowany dodatek energetyczny

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

zwany dalej DODATKIEM ENERGETYCZNYM

wprowadzony do ustawy prawo energetyczne zmianą tejże ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 – ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984).

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755)

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK ENERGETYCZNY:

Od 1 stycznia 2014 r. dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, która łącznie spełnia 3 przesłanki:

  1. 1.przyznano jej dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.),
  2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO:

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska i z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wysokość dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa:

1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł/miesiąc,
2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł/miesiąc,
3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc.

Wysokość dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. zostanie ogłoszona przez Ministra właściwego do spraw energii w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2022 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Dodatek energetyczny przyznaje się na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. W celu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji niezbędne jest załączenie kopii umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym wraz z oryginałem do wglądu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Poprawnie wypełnione wnioski o przyznanie dodatku energetycznego wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Plebiscytowa 3 (pokój 1), gdzie można również uzyskać pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatku energetycznego.

Godziny przyjęć wniosków:

Poniedziałek – Piątek: 07:00 – 15:00

Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Termin ten może zostać przedłużony na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świętochłowice. Składa się je w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, I piętro pok. 202.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dokumenty do pobrania: tutaj