Czyste powietrze

Wydawanie zaświadczenia w ramach Program Czyste Powietrze

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
(zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenia dla osób mających miejsce zamieszkania w Świętochłowicach wydawane
są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35.

Gdzie można złożyć wniosek?
W dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, ul. Bytomska 8, pokój 117
lub 118 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 14.45.

Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Procedura postępowania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego.

Aby ustalić sytuację dochodową gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych
od 1 sierpnia 2023 roku podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022. Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny):

  1. Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2022, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
  2. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2022 (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

Ważne!
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji
lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji
lub zaświadczeń.

 

Podstawa prawna:

  1. art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Ważne; wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Szczegółowe informacje nt. Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/