Dodatek gazowy

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się
o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.  Można się o nią ubiegać  po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
  • od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB. Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

Wniosek o refundację:

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski przyjmowane będą:

– w formie papierowej w siedzibie:

–  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35 w pokoju 205 w poniedziałek od godziny 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od  7:00 do 15:00,

– w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP,

Instrukcja postępowania w przypadku składania wniosku przez ePUAP:

·  wydrukować wniosek,

·  dokładnie wypełnić i podpisać,

·  wniosek zeskanować

·  zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę

Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Przycisk Załatw sprawę,

·  w formularzu wpisać informację dla urzędu tzn. imię i nazwisko, rodzaj wniosku oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załącznika,

·  podpisać wniosek profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) (serwis zewnętrzny)

Źródło:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/poradnik-dotyczacy-refundacji-podatku-vat-za-gaz-ziemny/

Pobierz:

Wniosek o wypłate refundacji podatku VAT

.pdf

RODO

.pdf

Załącznik do poradnika - Ulotka dla wnioskodawcy

.pptx