Dział Finansowo-Księgowy

Dane kontaktowe
Główny Księgowy : Grażyna Wilczek pok.306
pokoje 305-306
Tel.32 707 65 4132 707 65 34
fk@ops-sw.pl
Załatw sprawę – informacje, wnioski
Zakres spraw
Do podstawowego zakresu działania Działu Finansowo-Księgowego  należy prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia obsługi finansowo – księgowej , gospodarki finansowej, w tym w szczególności:

 1. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej OPS i RDD.
 2. Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej w zakresie dochodów własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz ich uzgadnianie z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, prowadzącymi analitykę i windykację dochodów budżetowych.
 3. Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej w zakresie wydatków OPS oraz ich miesięczne uzgadnianie z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi.
 4. Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej zadań inwestycyjnych w ujęciu syntetycznym.
 5. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej projektów unijnych.
 6. Prowadzenie ewidencji funduszu świadczeń socjalnych.
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 8. Organizowanie i kontrolowanie prawidłowości obiegu dokumentów finansowo – księgowych.
 9. Sporządzanie sprawozdań i bilansów dotyczących OPS i RDD.
 10. Prowadzenie spraw płacowych pracowników OPS i zleceniobiorców.
 11. Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji rozliczeniowej w zakresie spraw płacowych (ZUS, US i inne potrącenia).
 12. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej planu finansowego OPS i RDD.
 13. Prowadzenie w ujęciu wartościowym ewidencji księgowej środków trwałych oraz wyposażenia OPS oraz rozliczanie wyników inwentaryzacji.
 14. Sporządzanie części opisowej z wykonania budżetu za pierwsze półrocze i rok budżetowy.
 15. Przygotowywanie planów finansowych OPS.
 16. Prowadzenie w formie elektronicznej szczegółowej ewidencji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz ewidencji zmian w tym zakresie.
 17. Wykonywania dyspozycji środkami finansowymi.
 18. Prowadzenie ewidencji księgowej OPS
 19. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
 20. Organizowanie i kontrola prawidłowości obiegu dokumentacji finansowo – księgowej.
 21. Prowadzenie rejestru zbiorczego wpłat, zestawienia obrotów i sald.
 22. Sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych.
 23. Prowadzenie kartotek uczestników PPK oraz terminowe naliczanie, odprowadzanie składek i archiwizacja dokumentacji związanej z PPK.
 24. Prowadzenie obsługi Funduszy Pozabudżetowych w tym PFRON-u
 25. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości Funduszu Solidarnościowego
 26. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości Funduszu Pomocy
 27. Rozliczanie delegacji służbowych