Dział Organizacyjno-Prawny

Dane kontaktowe
Kierownik Anna Porębska
Pokój 307
Tel. 32-7076-437

Zakres spraw
Do podstawowego zakresu działania Działu Organizacyjno-Prawnego należą zadania mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ośrodka, a w szczególności:

 1. Prowadzenie zbioru i rejestru zarządzeń wydanych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
 2. Prowadzenie zbioru i rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dla pracowników oraz koordynowanie spraw w tym zakresie.
 3. Prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą w Ośrodku Pomocy Społecznej
 4. Wykonywanie czynności protokołowania.
 5. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Koordynowanie szkoleń dla pracowników
 7. Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych
 8. Prowadzenie spraw dotyczących użytkowania samochodów prywatnych pracowników Ośrodka do celów służbowych, w tym rozliczanie przyznanych limitów.
 9. Zarządzanie budynkami i pomieszczeniami Ośrodka, sprzętem, zabezpieczenie przeciwpożarowe, dostawa mediów, dostawa usług telekomunikacyjnych, utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym
 10. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją samochodów służbowych Ośrodka
 11. Zaopatrzenie w pieczątki, pieczęcie, tablice urzędowe
 12. Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem biletów tramwajowych.
 13. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 14. Przygotowywanie porozumień i umów zawieranych przez Ośrodek oraz prowadzenie ich ewidencji.
 15. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Ośrodka oraz zabezpieczeniem i ochroną majątku Ośrodka.
 16. Opisywanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur wpływających
  do Ośrodka.
 17. Prowadzenie spraw związanych z opłatami w zakresie: trwałego zarządu, podatku, opłat RTV, opłat za gospodarowanie odpadami, sporządzanie miesięcznych not księgowych.
 18. Zapewnienie obsługi administracyjno – kancelaryjnej Ośrodka
 19. Koordynowanie transportów osób oraz rzeczy w ramach zadań realizowanych przez Ośrodek.
 20. Prowadzenie kalendarza Radcy Prawnego.
 21. Prowadzenie obsługi podpisów elektronicznych oraz prowadzenie ich ewidencji.
 22. Prowadzenie ewidencji przydziału środków ochrony indywidualnej/odzieży roboczej.
 23. Wykonywanie czynności organizacyjno-technicznych związanych z udzielaniem zamówień publicznych na rzecz Ośrodka.
 24. Wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu i odpłatności za pobyt
  w Środowiskowym Domu Samopomocy na podstawie wniosków o skierowanie.
 25. Wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu i odpłatności za pobyt
  w Domu pomocy Społecznej na podstawie wniosków o skierowanie oraz prowadzenie alimentacji.
 26. Zaopatrzenie Ośrodka w niezbędny asortyment biurowy, druki.