Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie

Pomoc Dziecku i Rodzinie
Do zakresu działania Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie należy:

Praca z rodziną i wychowankami, a w szczególności: Prowadzenie pracy z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w formie:

 • Zapewnienia rodzinie wsparcia i pomocy asystenta rodziny, do którego zadań należy między innymi:
 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny oraz z pracownikiem socjalnym lub w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy z przedstawicielem pieczy zastępczej oraz z innymi specjalistami współdziałającymi na rzecz rodziny,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych,
 • wspieranie aktywności społecznej i zawodowej rodzin,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • praca z rodziną prowadzona jest także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Organizowanie pieczy zastępczej, a w szczególności:

 • Prowadzenie naboru oraz kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.
 • Przeprowadzanie badań psychologiczno-pedagogicznych i analiz dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 • Organizowane szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 • Przygotowanie rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka na przyjęcie dziecka.
 • Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej.
 • Wyznaczanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownika socjalnego dla danej rodziny zastępczej.
 • Opracowywanie planu pomocy dziecku.
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, formułowanie i przesyłanie do sądu opinii o zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.
 • Dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
 • Udzielenie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej

 Kierowanie małoletnich, którzy nie mają zapewnionej właściwej opieki i wychowania przez rodziców, do pieczy zastępczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 • doprowadzanie i umieszczanie małoletnich w pieczy zastępczej lub w innych palcówkach po uzyskaniu skierowania, na podstawie postanowień sądu
 • opracowanie i skierowanie pozwów o alimenty w sprawach dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz udział w rozprawach sądowych z tym związanych,
 • Składanie do właściwego sądu wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, celem uregulowania jego sytuacji prawnej.
 • Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przyspasabiających

Ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, a w szczególności:

 • Wszczynanie postępowania administracyjnego w celu ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w każdym roku kalendarzowym,
 • Przeprowadzane wywiadów środowiskowych w celu zbadania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej rodzin naturalnych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Usamodzielnianie i pomoc w integracji ze środowiskiem pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a w szczególności:

 • Przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń z tytułu kontynuacji nauki, z tytułu usamodzielnienia oraz pomocy na zagospodarowanie i przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na tę okoliczność,
 • opracowanie z wychowankami instytucjonalnej pieczy zastępczej i innych placówek oraz wychowankami rodzinnej pieczy zastępczej Indywidualnych Programów Usamodzielnienia oraz ich aktualizacja,
 • Pełnienie funkcji opiekuna programu usamodzielnienia.
 • Prowadzenie pracy socjalnej i edukacyjnej z wychowankami mającej na celu pełną integrację ze środowiskiem lokalnym i prawidłowe wypełnianie ról społecznych,
 • Udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zatrudnienia,

 Prowadzenie Punktu Wsparcia rodzin, w tym w szczególności:

Pomoc psychologów, obejmująca:

 • doradztwo, konsultacje i diagnozę, terapię indywidualną, małżeńską/par i rodzinną, realizowane zarówno w Punkcie Wsparcia, jak i w domu klienta,
 • prowadzenie grupy wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych w celu udzielania pomocy w sprawach wypalenia zawodowego, trudności wychowawczych, problemów formalno-prawnych związanych z wykonywaną funkcją, rozwiązywania problemów związanych z obciążeniem emocjonalnym w sytuacji rozstania z dzieckiem oraz trudności w relacjach z biologicznymi rodzicami dzieci znajdującymi się pod pieczą,
 • interwencja w sytuacjach zdarzeń losowych, kryzysowych,

Opracowywanie i wdrażanie lokalnych programów wsparcia rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej, a w szczególności:

 • Opracowanie trzyletnich programów wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Świętochłowicach.
 • Opracowanie uchwał regulujących prawo miejscowe w zakresie:

– szczególnych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
– wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
– wysokości świadczeń pieniężnych, dla rodzin zastępczych oraz usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.