Dział Pracy Socjalnej I

Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej) udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 11. trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 12. braku umiejętności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu lub narkomanii,
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę
  w rodzinie”,
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”,
  przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Każdy, niezależnie od dochodu, ma prawo skorzystać z pomocy w formie niepieniężnej.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące.

Pomoc środowiskowa – Dział Pracy Socjalnej I – Kierownik Augustyńska  Beata
ul Bytomska 8,  pokój 108 tel.  32 346-22-91
Pracownicy Socjalni –    ul Bytomska 8
Dzielnica Centrum – Pokój 106   tel. 32 346-22-93
Dzielnica Zgoda – Pokój  106   tel. 32 346-22-93
dzielnica Centrum – Pokój  114  tel. 32 346-22- 85,   32 346-22-92

Godziny przyjmowania
Poniedziałek-  12.00 – 14.30   dyżur- 15.00 -17.00
wtorek-  7.00-10.00
środa  7.00-10.00
czwartek 7.00-10.00
piątek 7.00-10.00

Pracownicy socjalny –  ul. Wallisa 4
Dzielnica Lipiny, Chropaczów – pokój 104   tel. 32 770-91-97
Dzielnica lipiny, Chropaczów, Piaśniki  pokój 105 tel. 32 770-91-92,  32 770- 91- 90

Godziny przyjmowania
Poniedziałek-  12.00 – 14.30   dyżur- 15.00 -17.00
wtorek-  7.00-10.00
środa  7.00-10.00
czwartek 7.00-10.00
piątek 7.00-10.00