Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych
Kierownik: Anna Dziuba
ul. Bytomska 8, pokój 118
Tel: 32 3462284
Adres mailowy: sekretariat@ops-sw-pl

Zakres spraw:
Do podstawowego zakresu działania Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych  należy:

 1. Prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
  w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, dodatków mieszkaniowych.
 2. Sprawdzenie prawidłowości złożonego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznanie dodatku mieszkaniowego wymaganych przepisami dokumentów, zaświadczeń, druków, orzeczeń, pism itp.
 3. Obsługa systemu dziedzinowego „Sygnity „w zakresie:
  • wprowadzanie danych niezbędnych do rejestracji wniosku i przygotowywania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia
   z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
   w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, dodatków mieszkaniowych oraz dokonywanie ich aktualizacji,
  • pozyskiwanie danych z Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa Rodziny
   i Polityki Społecznej -Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego,
  • przygotowanie decyzji w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
   w czasie porodu, dodatków mieszkaniowych w formie papierowej i elektronicznej,
  • nadzór nad prawidłowym wydrukiem decyzji,
 4. Przygotowywanie bieżącej korespondencji z wnioskodawcami, świadczeniobiorcami, pracodawcami, instytucjami, zarządcami, itp.
 5.  Bieżąca kontrola wydanych decyzji z uwagi na zmiany sytuacji dochodowej i rodzinnej osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, w tym podejmowanie czynności zmierzających do utraty lub zmiany prawa do świadczeń, ich wygaśnięcia, zawieszenia lub wznowienia wypłaty i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji oraz ze względu na zmieniające się przepisy prawa.
 6.  Aktualizacja w systemie dziedzinowym danych osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka,
  u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, dodatków mieszkaniowych oraz statusów decyzji i wypłat.
 7. Opracowywanie decyzji przyznających prawo do świadczeń rodzinnych/dodatku mieszkaniowego, odmownych, zmieniających, uchylających prawo do świadczeń, wygaszających, umarzających postępowanie, wstrzymujących dodatek mieszkaniowy, wszelkiego rodzaju postanowień o wznowieniu postępowania, zawieszeniu postępowania, wstrzymaniu wypłaty, wznowieniu wypłaty itp. oraz zawiadomień o wszczęciu postępowania.
 8. Przygotowywanie zapytań o koordynację systemów zabezpieczenia społecznego do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz prowadzenie wszelkich spraw związanych z ustaleniem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 9. Przekazywanie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna celem ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 10. Prowadzenie postępowań dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
  w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, dodatku mieszkaniowego oraz świadczenia wychowawczego.
 11. Prowadzenie postępowań z zakresu świadczenia wychowawczego:
  1. Obsługa systemu dziedzinowego „Sygnity – Świadczenie Wychowawcze” w zakresie:
   – wprowadzanie danych niezbędnych do rejestracji informacji po ustaleniu koordynacji zabezpieczenia społecznego,
  2. Przygotowywanie bieżącej korespondencji z wnioskodawcami, świadczeniobiorcami, instytucjami, itp.,
 12. Prowadzenie postępowań w sprawach żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego w ramach programu „Czyste powietrze”, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.
 13. Wydawanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o nie w oparciu o ewidencję świadczeniobiorców.
 14. Przekazywanie Stronom podpisanych decyzji administracyjnych oraz doręczanie
  ich w systemie komputerowym.
 15. Obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) oraz PUE ZUS
  w części dotyczącej Działu.
 16. Obsługa w ramach sytemu dziedzinowego Sygnity Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS), powstałego w ramach projektu „Emp@tia”
 17. Przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Sądu Administracyjnego i prowadzenie postępowań poodwoławczych.
 18. Terminowe sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, dodatków mieszkaniowych, przekazów pocztowych i przedkładanie ich do Działu Finansowo-Księgowego, oraz generowanie plików elektronicznych.
 19. Obsługa programu Płatnik, zgłaszanie uprawnionych do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego, sporządzanie miesięcznych deklaracji DRA za świadczeniobiorców pobierających świadczenia, sporządzanie rocznych RMUA.
 20. Comiesięczna obsługa programu Płatnik w celu opłacenia świadczeniobiorcom składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne.
 21. Prowadzenie na bieżąco spraw związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe i zdrowotne w zakresie realizowanych ustaw.
 22. Opracowywanie okresowych informacji o przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych oraz ich zmian w części budżetu właściwej dla Działu w sprawie świadczeń rodzinnych (koordynacja z SFA) oraz dla dodatków mieszkaniowych.
 23. Obliczanie i zgłaszanie zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę świadczeń
  w zakresie realizowanych zadań Działu w sprawie świadczeń rodzinnych (koordynacja z SFA) z budżetu państwa oraz obliczanie i zgłaszanie zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu gminy.
 24. Sporządzanie jednorazowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych dla Wojewody Śląskiego i pozostałych zgodnie z bieżącymi potrzebami Działu.
 25. Odpowiedzialność za zbiór centralny w zakresie realizacji zadań Działu oraz danych wynikających z programu „Sygnity”.
 26. Opracowanie danych zawierających wartość zaangażowania środków budżetowych dla Działu.
 27. Opracowywanie planów budżetu i sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości dla Działu.
 28. Przygotowanie danych do Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań przez Dział.
 29. Uzgodnienia stanu rachunku bankowego- Świadczenia Społeczne w zakresie zadań realizowanych przez Dział. (koordynacja SFA).
 30. Prowadzenie przez Dział dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta.
 31. Zawiadamianie stron o terminie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z dodatku mieszkaniowego.
 32. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla celów dodatków mieszkaniowych oraz opracowywanie całości dokumentacji ich dotyczącej.
 33. Prowadzenie postępowań wyjaśniających (uzupełniających) po przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego.
 34. Współpraca z zarządcami budynków mieszkalnych.
 35. Prowadzenie rejestru przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych oraz okresowe przygotowanie analizy i sprawozdań z przeprowadzonych wywiadów.
 36. Archiwizacja dokumentacji świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, dodatków mieszkaniowych.
 37. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki.
 38. Porządkowanie i segregacja akt sprawy świadczeniobiorców i uzupełnianie ich o bieżącą dokumentację.