Dział Świadczeń

DANE KONTAKTOWE:
Kierownik Agnieszka Grabowska
Pokój 302
Tel. 32 707-64-57
Z-ca Kierownika Mateusz Dziuban
Pokój 205
Tel. 32 707-64-64

ZAKRES SPRAW
Do podstawowego zakresu działania Działu Świadczeń należy prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych, monitorowaniem oraz ich realizacją, w tym
w szczególności:

 1. Obsługa komputerowa, realizacja oraz nadzór nad decyzjami administracyjnymi
  dot. świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.) tj, świadczeń pieniężnych: zasiłków okresowych, zasiłków stałych, zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych oraz świadczeń niepieniężnych: usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, schronienia dla osób bezdomnych, posiłków, sprawiania pogrzebu, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia zdrowotne.
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego).
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. refundacji podatku vat
  za dostarczone paliwa gazowe 2023/2024.
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. jednorazowego świadczenia 300zł dla obywateli Ukrainy.
 7. Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. świadczenia pieniężnego
  za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 8. Obsługa administracyjna Prac Społecznie Użytecznych.
 9. Wydawanie zaświadczeń.