środa, 6 grudnia, 2023
Działania Profilaktyczne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na skutek skierowania przez starostę.
Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę w:

  • Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej tj. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, w powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych jednostkach utworzonych przez gminę na podstawie art.111 ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
  • Organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
  • Organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych.
  • Instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej, nie działających w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej, tj. w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminę nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli są one jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi, np. w szkołach, domach kultury, bibliotekach, żłobkach i przedszkolach.

Osoba wykonująca powyższe prace objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej.
W celu zorganizowania prac społecznie użytecznych gmina do dnia 31 stycznia każdego roku sporządza roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, który przesyła do właściwego miejscowo starosty oraz kierownika ośrodka pomocy społecznej.
Plan musi określać:

  • rodzaje prac;
  • liczbę godzin wykonywania prac (prace społecznie użyteczne mogą odbywać się w wymiarze do 10 godzin tygodniowo jedynie w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej)
  • liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy mogą być skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Następnie ośrodek pomocy społecznej sporządza listę osób bez prawa do zasiłku, które mogą zostać skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła ją do właściwego miejscowo Urzędu Pracy. Gmina lub podmiot w którym są organizowane prace społecznie użyteczne przyjmuje skierowanie bezrobotnego i zapoznaje go z przepisami BHP.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Świętochłowicach lub klikając w link