czwartek, 29 lutego, 2024
Działania Profilaktyczne

Zespół Interdyscyplinarny

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) nałożyła na gminę obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez tworzenie zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie zaś z art. 9a ust. 15, Rada Miasta zobligowana została, do określenia w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

W związku powyższym podjęta została Uchwała nr VI/63/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011 określająca tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz warunki jego funkcjonowania. Następnie Prezydent Miasta podpisał Porozumienie z wszystkimi instytucjami, które będą ze sobą współpracować w ramach Zespołu oraz wydał Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Zespół Kuratorów Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie, Prokuratura Rejonowa w Chorzowie, Gimnazja nr 4 oraz nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 17, Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy „Przystań”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Zespół Opieki Zdrowotnej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Zespół spotyka się raz na kwartał w każdą przedostatnią środę miesiąca. Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności przekazywanych na posiedzeniach informacji.

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego działają grupy robocze. Spotkania grup roboczych odbywają się przy ulicy Wallisa 4.

Adresy stron internetowych:
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Portal wiedzy o problemie krzywdzenia dziecka

Pliki do pobrania: