Dzienny Dom Senior+

Dane kontaktowe
Kierownik Aleksandra Mieruńska
ul. Emanuela Imieli 12
Tel. 32-770-93-04
amierunska@ops-sw.pl

Dzienny Dom „Senior+” jest jednostką podległą Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach, ma swoje dwie siedziby. Główną przy ul. Emanuela Imieli 12 oraz filię przy ul. Katowickiej 35. Otwarty jest codziennie od godz. 7 do godz. 15.

Dzienny Dom „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia, który zapewnia opiekę i stwarza odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osób znajdujących się
w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, szczególnie osobom w wieku emerytalnym, ze względu na ich trudną sytuację życiową, rodzinną, niepełnosprawność.

Każdego dnia w Dziennym Domu „Senior+” odbywają się zaplanowane wcześniej różne zajęcia, spotkania, wydarzenia, które są prowadzone przez opiekunów Dziennego Domu „Senior+” oraz osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – terapeutów zajęciowych
i fizjoterapeutę.

Dzienny Dom „Senior+” oferuje uczestnikom szeroki zakres usług, który obejmuje usługi:

SOCJALNE – usługi te obejmują udzielanie przez opiekunów niezbędnej pomocy uczestnikom
w podstawowych czynnościach dnia codziennego, pomoc w wypełnianiu różnych wniosków, rozmowy opiekunów z uczestnikami na różne tematy, zapewnienia posiłku z uwzględnieniem żywienia dietetycznego.

KULTURALNO – OŚWIATOWE – zajęcia kulturalno – oświatowe mają na celu pokazanie uczestnikom jak ważna jest rola kultury w codziennym życiu, pomoc w wyborze właściwych wartości, zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

SPORTOWO – REKRACYJNE – celem zajęć jest poprawa i utrzymanie sprawności fizycznej i umysłowej uczestników, promocja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, a także umożliwienie zwiedzenia nowych miejsc i poznanie lokalnej kultury i tradycji.

AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I KINEZYTERAPII – celem zajęć aktywności ruchowej
i kinezyterapii jest poprawa i utrzymane poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, usprawnienie indywidulanych dysfunkcji ruchowych, naukę nowych ćwiczeń, które można wykonywać samodzielnie w domu.

AKTYWIZUJĄCYMI SPOŁECZNIE – w ramach tych zajęć uczestnicy są zachęcani do aktywnego spędzaniu czasu, angażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej, budowania więzi i dobrych relacji ze społecznością.

TERAPII ZAJĘCIOWEJ – celem terapii zajęciowej jest usprawnienie oraz poprawa sprawności manualnej uczestników, rozwijanie aktywności twórczej, ćwiczenie cierpliwości, dokładności. Zajęcia stwarzają możliwość samorealizacji poprzez środki artystyczne, opanowanie różnych technik plastycznych, materiałów oraz sposobu ich łączenia, pobudzają wyobraźnie, kreatywność i rozwijają zainteresowania.

Uczestnikiem Dziennego Domu „Senior+” może być każdy mieszkaniec Świętochłowic, który ma ukończone 60 lat i został skierowany do Dziennego Domu „Senior+” na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobyt w Dziennym Domu „Senior+” jest odpłatny, uzależniony od sytuacji dochodowej uczestnika. Koszt pobytu jest ustalany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach każdego roku do 31 marca.

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” reguluje Uchwała
nr LXVIII/534/23 z dnia 23.02.2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. U. Województwa Śląskiego z 2023 r. poz. 1793).