wtorek, 5 marca, 2024
InformacjePomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

a)    Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

b)   Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a)    Stypendium szkolne.

b)   Zasiłek szkolny.

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie kryterium dochodowe na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 600,00 zł, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

a)    Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

(np. – m. in. zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dyslektyków, zajęcia dla dysgrafików;

– innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę m. in. wyjazdy do kina,

teatru, na basen,wycieczki szkolne,zielone szkoły;

–  zajęciach rozwijających wiedzę i zainteresowania uczniów (m. in. nauka

języków obcych, zajęcia muzyczne, sportowe, informatyczne).

Stypendium w powyższej formie jest realizowane poprzez częściową lub całkowitą

refundację poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę

oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu

b)   Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

(w szczególności na zakup:

– podręczników szkolnych,lektur szkolnych,słowników,atlasów,encyklopedii,

książek do nauki języków obcych i innych książek pomocniczych do realizacji

procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów komputerowych, tablic

matematycznych;

–  artykułów i przyborów szkolnych m. in. tornistra, plecaka, zeszytów, piórnika,

kalkulatora, nożyczek,przyborów geometrycznych);

– sprzętu komputerowego,drukarek, tuszy i tonerów do drukarek;

– stroju sportowego, w skład którego wchodzić mogą: spodenki sportowe, koszulka

sportowa,bluza sportowa, spodnie sportowe,dres, strój kąpielowy,czepek, okulary

pływackie,klapki basenowe,obuwie typu sportowego;

– stroju galowego;

– niezbędnego wyposażenia miejsca do nauki w domu: biurko, krzesło,regał na

książki,lampka do biurka;

– okularów korekcyjnych;

– przyrządów i odzieży niezbędnych na zajęcia praktyczne, realizowane w szkołach

o profilu zawodowym;

– innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych

(m. in. instrumenty muzyczne, mikroskop,sprzętu sportowego);

– abonamentu internetowego .

Stypendium w powyższej formie jest realizowane poprzez dostarczenie uczniowi do

rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły,do której uczeń uczęszcza,podręczników

lub wyposażenia wskazanego przez wnioskodawcę lub poprzez częściową lub

całkowitą refundację poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych przez

wnioskodawcę oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu.

 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów: nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania

(w szczególności: na pokrycie kosztów zakwaterowania, kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej).

Stypendium w powyższej formie jest realizowane poprzez częściową lub całkowitą refundację poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę biletów miesięcznych,oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu.

 1. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w ww. formach nie jest możliwe, a przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt. 3d, udzielenie stypendium w takich formach nie jest celowe.
 2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
 3. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach mieszczącego się przy ul. Katowickiej 35  do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych -do dnia 15 października danego roku szkolnego, natomiast w przypadku uczniów i słuchaczy szkół w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.
 5. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu , o którym mowa  w pkt.11
 6. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 7. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 8. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 9. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

a)  Rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich.

b)  Pełnoletniego ucznia.

c) Dyrektora: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
 2. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa m.in.: tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (oryginał).
 3. W przypadku osób pobierających rentę, emeryturę lub inne świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

a)    Kopia decyzji ZUS ustalającej prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

b)   Kopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg bankowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 1. W przypadku istnienia obowiązku alimentacyjnego:

a)    Kopia wyroku sądu zasądzająca alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej.

b)   Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskiwania niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej.

c)    Zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (oryginał).

d)   Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny.

e)    Oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie.

f)    Kopia orzeczenia sądu zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

g)   Kopia decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej (oryginał), aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 1. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

a)    Kopia zaświadczenia o ilości ha przeliczeniowych wystawionego przez właściwy urząd gminy, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub nakaz płatniczy aktualny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł).

b)   Zaświadczenie albo oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

c)    Kopia umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

 1. Zaświadczenie wystawiony przez szkołę, potwierdzające posiadanie przez dziecko statusu ucznia (oryginał).
 2. W przypadku studiujących członków rodziny:

a)    Zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu studenta.

b)   Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub o niepobieraniu stypendium.

 1. Pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 2. W przypadku utraty dochodu:

a)    Kopia dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.

b)   Zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 1. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).
 2. W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny należy do wniosku dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydawane są decyzje administracyjne  w terminach określonych w Kodeksie  postępowania administracyjnego.