czwartek, 29 lutego, 2024
Informacje

PROGRAM „OPIEKA 75+” – EDYCJA 2021

Flaga i godło polski
Obrazek przedstawia grafikę flagi oraz godła polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 PROGRAM „OPIEKA 75+” – EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE: 344 520 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 689 040 ZŁ

PROGRAM „OPIEKA 75+” – EDYCJA 2022

INFORMUJEMY O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – PROGRAM „OPIEKA 75+” na rok 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych informuje o przystąpieniu do realizacji zadań w ramach programu „Opieka 75+” na rok 2022. 

INFORMACJE O PROGRAMIE

Program „Opieka 75+” skierowany jest do osób w wieku 75 lat i więcej, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zleconej przez lekarza oraz zapewnienie – w miarę możliwości Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktów
z otoczeniem.

Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym również specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi jak również pozostającymi w rodzinie.

Program „Opieka 75+” jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
– zapewnienia w/wym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających
z wieku i stanu zdrowia w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych miejscu zamieszkania
– poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,
– umożliwienia gminom rozszerzenia ofert usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej,
– wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

UWAGA WAŻNE:

  • Uczestnik programu „Opieka 75+”, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opiekuńczych ponosi odpłatność za usługę przyznaną w ramach Programu, zgodnie z tabelą odpłatności określoną Uchwałą Rady Miasta Świętochłowice Nr XVI/168/15 z dnia 21.12.2015r.(Dz. Urz. Nr 76, poz. 2083 z późn.zm.) Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny/osoby. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych  wynosi  23,76 zł/h i określona została w Uchwale Rady Miasta Świętochłowice Nr LIII/418/2022 z dnia 27.01.2022 r. (Dz. Urz. 2022, poz. 615);

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Dziale Pracy Socjalnej II – Usług Opiekuńczych i Bezdomności ul. Katowicka 35 w dni robocze w godzinach od 7:00 – 10:00 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32-707-64-39.