czwartek, 29 lutego, 2024
Informacje

Program „Posiłek w szkole i w domu”

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

DOFINANSOWANIE 525 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 875 000 ZŁ

Gmina Miejska Świętochłowice w roku 2022 realizuje program pomocy mieszkańcom
w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
  o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2022 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 525 000 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Miasta Świętochłowice to kwota 350 000 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w roku 2022 r. wynosi 875 000 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia między innymi pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 164,00 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 900,00 zł na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

 1. Pomoc w formie posiłku:
 2.  przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w szkole, przedszkolu lub żłobku. W przypadku pozostałych osób objętych pomocą w formie posiłku – Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę
  z podmiotem lokalnej gastronomi, wyłonionymi zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, u którego zakupujemy posiłek i  wydajemy w dwóch punkach miasta przy ul. Katowickiej 35 i ul. Imieli 12  dla osób wymagających pomocy,
  w szczególności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Pomoc w postaci bezpłatnego posiłku udzielana jest do 150% kryterium dochodowego (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1164,00 zł, a w przypadku rodzin 900,00 zł na osobę w rodzinie).
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 4. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:
  W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1164,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 900,00 zł
  w przypadku osób w rodzinie.