Świadczenia Rodzinne

Świadczenie rodzicielskie

Aby ubiegać się o świadczenie rodzicielskie należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Formularze wniosków dostępne są w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 (wejście na rogu ul. Bytomskiej i ul. 1-go Maja), tel. 32 346 22 81/83/84/86/87 lub na stronie internetowej: ops.swieteochlowice.pl.

Wniosek można składać w poniedziałki od godziny 7:15 do 16:45 oraz od wtorku do piątku od godziny 7:15 do 14:45 poprzez wrzucenie wypisanego, podpisanego, spiętego lub umieszczonego w kopercie wniosku wraz z załącznikami do urny znajdującej się przy wejściu na rogu ul. 1-go Maja i ul. Bytomskiej. Wnioski można także umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściach do budynków Ośrodka Pomocy Społecznejw Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35, ul. Bytomskiej 8, ul. Plebiscytowej 3 lub ul. Wallisa 4 lub przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub elektronicznie poprzez platformy E-PUAP lub EMPATIĘ.

W przypadku potrzeby skonsultowania się  z pracownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych należy umówić się z Nim telefonicznie pod powyżej wskazanymi numerami telefonu.

Wymagane dokumentyWNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE W FORMIE KSEROKOPII Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce albo ojcu (ojcu tylko w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego), opiekunowi faktycznemu dziecka, w przypadku objęcia opieką prawną dziecka w wieku do ukończeni 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej w wieku do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia, osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką prawną  dziecka w wieku do ukończeni 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia, przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką prawną) jednego dziecka, przez okres 65 tygodni w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką prawną) dwojga dzieci przez okres 67 tygodni w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką prawną) trojga dzieci przez okres 69 tygodni w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką prawną) czworga dzieci, przez okres 71 tygodni w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką prawną) pięciorga                      i więcej dzieci.   W każdym przypadku:   WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego – poprawnie wypisany (proszę                                o wpisywanie na wniosku nr tel. kontaktowego)   Poniższe dokumenty mogą być składane w formie kopii w przypadku ubiegania się o świadczenie przez opiekuna faktycznego dziecka – zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie
o przysposobienie dziecka, w przypadku ubiegania się o świadczenie przez rodzinę zastępczą-potwierdzenie posiadania statusu rodziny zastępczej, w przypadku ubiegania się o świadczenie przez osobę, która przysposobiła dziecko-potwierdzenie przysposobienia dziecka.   W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na  prawo do świadczenia rodzicielskiego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł i wypłaca się je okresach miesięcznych.

W przypadku nie posiadania konta bankowego istnieje możliwość założenia w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach darmowego konta.

Do wniosku o świadczenie rodzicielskie dołączana będzie informacja RODO.

Wypłata przyznanego świadczenia rodzicielskiego nastąpi po uprzednim odbiorze przedmiotowej decyzji.

Dokumenty do pobrania: