Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41- 600 Świętochłowice, ops@ops-sw.pl, 32-2455104 (dalej zwany Administratorem).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@ops-sw.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach  zlokalizowane przy ul. Katowickiej 35.
 1. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach  zlokalizowanym przy ul. Katowickiej 35 rozumie się: budynek administratora (wejście/wyjście, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia wewnątrz, obszar wokół budynku (chodniki, parkingi).
 2. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane.
 3. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 4. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
  a) na wniosek osób trzecich,
  b) na wniosek organów prowadzących postępowania,
  c) na wniosek podmiotów upoważnionych przepisami prawa.
 5. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora.
 6. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Administratora i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 8. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r PE i Rady (zwanego RODO).
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie wykonywał procesu profilowania.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.