wtorek, 5 marca, 2024
Pomoc Dziecku i Rodzinie

Pomoc Dziecku i Rodzinie

Do zakresu działania Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie należy:

1. Praca z rodziną i wychowankami, a w szczególności:

1)     Prowadzenie pracy z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w formie:

a)     Zapewnienia rodzinie wsparcia i pomocy asystenta rodziny, do którego zadań należy między innymi:

–         opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny oraz z pracownikiem socjalnym lub w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy z przedstawicielem pieczy zastępczej oraz z innymi specjalistami współdziałającymi na rzecz rodziny,

–         udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych,

–         wspieranie aktywności społecznej i zawodowej rodzin,

–         podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

–         prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzin,

–         realizacja zadań określnych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

–         prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

–         dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny wraz z innymi specjalistami współpracującymi z rodziną, nie rzadziej niż co pół roku,

–         monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną (do trzech miesięcy od zakończenia),

–         sporządzanie opinii o rodzinie i ich członkach na wniosek sądu,

–         współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

–         współpraca z zespołem interdyscyplinarnym oraz z grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

b)     Udzielanie konsultacji oraz objęcie rodziny pomocą specjalistyczną, w tym: pedagogiczną, psychologiczną i prawną.

c)     Prowadzenie edukacji i terapii dla rodzin, także w formie grup wsparcia oraz grup samopomocowych.

d)    Udzielanie wsparcia rodzinie w formie rodzin wspierających.

e)     Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez objęcie go wsparciem placówek wsparcia dziennego.

2)     Praca z rodziną prowadzona jest także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

3)     Prowadzenie i koordynowanie korespondencji z sądem dotyczącej rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

2. Kierowanie małoletnich, którzy nie mają zapewnionej właściwej opieki i wychowania przez rodziców, do pieczy zastępczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

1)     analizowanie i kompletowanie dokumentów małoletnich kierowanych postanowieniem sądu rodzinnego do pieczy zastępczej, prowadzenie rejestru spraw,

2)     wydawanie skierowań do miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych,

3)     doprowadzanie i umieszczanie małoletnich w pieczy zastępczej lub w innych palcówkach po uzyskaniu skierowania,

4)     udzielanie pomocy zawodowym kuratorom sądowym w realizacji postanowień o przymusowym odbiorze dzieci od rodziców/opiekunów prawnych, celem umieszczenia w pieczy zastępczej,

5)     współpraca w sprawach małoletnich z sądami, instytucjami oraz placówkami współpracującymi i współdziałającymi w sprawach kierowania dzieci do pieczy zastępczej,

6)     udział w posiedzeniach zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

7)     prowadzenie dokumentacji bieżącej i archiwalnej związanej z prowadzonymi sprawami,

8)     opracowanie i skierowanie pozwów o alimenty w sprawach dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz udział w rozprawach sądowych z tym związanych,

9)     sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących problematyki kierowania dzieci do pieczy zastępczej oraz innych placówek.

3. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a w szczególności:

1)     wprowadzanie i aktualizacja danych osobowych do systemu kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

2)     kompletowanie dokumentacji nieletnich,

3)     opracowanie skierowań do wyżej wymienionych placówek,

4)     prowadzenie korespondencji w sprawie nieletnich z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, m. in. drogą elektroniczną,

5)     współpraca w sprawach nieletnich z Policją, sądami oraz innymi instytucjami współdziałającymi na ich rzecz,

6)     pomoc w doprowadzaniu nieletnich po uzyskaniu skierowania,

7)     prowadzenie sprawozdawczości z powyższego zadania.

4. Ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, a w szczególności:

1)     wszczynanie postępowania administracyjnego w celu ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w każdym roku kalendarzowym,

2)     przeprowadzane wywiadów środowiskowych w celu zbadania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej rodzin naturalnych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

3)     gromadzenie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej dotyczącej odpłatności,

4)     przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie realizowanych zadań,

5)     przekazywanie do biur informacji gospodarczej danych dłużników niewnoszących opłat za pobyt dzieci w pieczy oraz aktualizacja tych danych raz na kwartał,

6)     sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących problematyki odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

5. Usamodzielnianie i pomoc w integracji ze środowiskiem pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a w szczególności:

1)     przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń z tytułu kontynuacji nauki, z tytułu usamodzielnienia oraz pomocy na zagospodarowanie i przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na tę okoliczność,

2)     opracowanie z wychowankami instytucjonalnej pieczy zastępczej i innych placówek oraz wychowankami rodzinnej pieczy zastępczej Indywidualnych Programów Usamodzielnienia oraz ich aktualizacja,

3)     pełnienie funkcji opiekuna programu usamodzielnienia,

4)     diagnozowanie środowisk i bieżące rozeznanie potrzeb,

5)     prowadzenie pracy socjalnej i edukacyjnej z wychowankami mającej na celu pełną integrację ze środowiskiem lokalnym i prawidłowe wypełnianie ról społecznych,

6)     udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zatrudnienia,

7)     przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie realizowanych zadań,

8)     sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących problematyki usamodzielnienia.

6. Organizowanie pieczy zastępczej, a w szczególności:

1)     Prowadzenie naboru oraz kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

2)     Przeprowadzanie badań psychologiczno-pedagogicznych i analiz dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

3)     Organizowane szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

4)     Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz opiniowanie predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

5)     Przygotowanie rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka na przyjęcie dziecka.

6)     Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej.

7)     Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

8)     Wyznaczanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownika socjalnego dla danej rodziny zastępczej.

9)     Prowadzenie dokumentacji pracy z rodzinami.

10)  Opracowywanie planu pomocy dziecku.

11)  Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, formułowanie i przesyłanie do sądu opinii o zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

12)  Przeprowadzanie w porozumieniu z dyrektorem placówki rodzinnej ocen sytuacji dzieci umieszczonych w placówce.

13)  Dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

14)  Uczestniczenie w zespołach okresowej oceny sytuacji rodzin dzieci przebywających w rodzinach zastępczych objętych wsparciem asystenta.

15)  W przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, informowanie właściwego sądu o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny.

16)  Składanie do właściwego sądu wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, celem uregulowania jego sytuacji prawnej.

17)  Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przyspasabiających.

18)  Organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku, między innymi poprzez zapewnienie pomocy i wsparcia przez rodziny pomocowe.

19)  Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z pozostałymi działami ośrodka pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami zawodowymi oraz z organizacjami społecznymi.

20)  Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w tym pedagogicznej, psychologicznej oraz prawnej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

21)  Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podniesienie ich kwalifikacji.

22)  Zapewnienie pomocy i wsparcia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności w ramach grup wsparcia.

23)  Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy.

24)  Udzielenie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

25)  Pomoc w zintegrowaniu się środowiska rodzicielstwa zastępczego.

26)  Sporządzanie sprawozdawczości z w/wymienionych zadań.

7. Prowadzenie Punktu Wsparcia rodzin „Tęcza”, w tym w szczególności:

1)     Pomoc psychologów, obejmująca:

a)     doradztwo, konsultacje i diagnozę, terapię indywidualną, małżeńską/par i rodzinną, realizowane zarówno w Punkcie Wsparcia, jak i w domu klienta,

b)    prowadzenie grupy wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych w celu udzielania pomocy w sprawach wypalenia zawodowego, trudności wychowawczych, problemów formalno-prawnych związanych z wykonywaną funkcją, rozwiązywania problemów związanych z obciążeniem emocjonalnym w sytuacji rozstania z dzieckiem oraz trudności w relacjach z biologicznymi rodzicami dzieci znajdującymi się pod pieczą,

c)     uczestniczenie w okresowej ocenie sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,

d)    uczestniczenie w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny,

e)     udział w grupach roboczych, o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

f)     interwencja w sytuacjach zdarzeń losowych, kryzysowych,

g)    prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych zadań.

8. Prowadzenie postępowań administracyjnych określonych w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej związanych z:

1)     przyznawaniem świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo–wychowawczych typu rodzinnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dodatku dla dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, jednorazowego wydatku związanego z przyjmowaniem dziecka do rodziny, dofinansowaniem do wypoczynku, zdarzeń losowych, na utrzymanie lub niezbędny remont lokalu mieszkalnego,

2)     nienależnie pobranymi świadczeniami, umorzeniami, częściowymi umorzeniami, odstąpieniami, odroczeniami oraz rozłożeniem na raty,

3)     opracowywanie decyzji administracyjnych w zakresie realizowanych zadań,

4)     opracowywanie porozumień w sprawie umieszczania i ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz partycypowania w kosztach wynagrodzeń dla rodzin zastępczych,

5)     przygotowanie projektów umów i aneksów do umów związanych z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zawodowej, pełnieniem funkcji rodziny pomocowej oraz osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,

6)     sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

9. Prowadzenie postępowań w zakresie dodatków wychowawczych, dodatków wychowawczych do zryczałtowanych kwot ,świadczeń pieniężnych z programu ,,Dobry Start” dla rodzin zastępczych oraz wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

10. Przygotowywanie i monitorowanie informacji o finansach Działu, a w szczególności sporządzanie co miesiąc:

1)     list dotyczących przekazywanej dotacji za pobyt dzieci w placówkach zgodnie z porozumieniami,

2)     list dotyczących przekazania dotacji na utrzymanie dzieci dla Zgromadzeń prowadzących Świętochłowickie placówki opiekuńczo – wychowawcze – zgodnie ze stanem faktycznym oraz przeliczanie osobodni,

3)     list do przekazywania środków na zwrot kosztów za utrzymanie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka,

4)     zapotrzebowania na składki zdrowotne dla dzieci przebywających w świętochłowickich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla UM WRiPS,

5)     list dotyczących przekazania dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w świętochłowickich placówkach.

6)     Ponadto sporządzanie rocznych rozliczeń dotacji otrzymanych z innych Miast na zwrot kosztów utrzymania ich dzieci w Świętochłowickich placówkach,

7)     wyliczenie średnich rocznych kosztów utrzymania dzieci w świętochłowickich placówkach,

8)     kontrola i podpisywanie list wypłat świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków oraz rodzin zastępczych w tym 500+,

9)     opracowanie miesięcznego, kwartalnego, półrocznego i rocznego zaangażowania środków na realizację zadań oraz opracowywanie projektu planu finansowego na następny rok

11. Opracowywanie i wdrażanie lokalnych programów wsparcia rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej, a w szczególności:

1)     Opracowanie trzyletnich programów wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Świętochłowicach.

2)     Opracowanie uchwał regulujących prawo miejscowe w zakresie:

–         szczególnych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

–         wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,

–         wysokości świadczeń pieniężnych, dla rodzin zastępczych oraz usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

Pomoc Dziecku i Rodzinie

Świadczenia rodzinne
Pomoc Dziecku i Rodzinie

Do zakresu działania Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie należy: W skład Działu wchodzą: Zespół do spraw Pracy z Rodziną…

Obrazek przypisany do artykułu
Pomoc w usamodzielnieniu

Usamodzielnianie Osoba usamodzielniona z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest to osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny…

Rodzinna piecza zastępcza
Rodzinna piecza zastępcza

Dziecko, któremu nie może zapewnić opieki i wychowania rodzić zapewnia się opiekę i wychowanie w pieczy zastępczej. Jest ona sprawowana w formie rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej. Naszym celem jest umieszczenie jak największej liczby dzieci pozbawionych opieki swoich rodziców w rodzinnej pieczy zastępczej.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Punkt Wsparcia Rodzin “Tęcza”

Punkt Wsparcia Rodzin swoją pomoc kieruje do rodzin zastępczych, ich wychowanków oraz usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, małżeństw i rodzin przeżywających problemy życiowe…

Obrazek przypisany do artykułu
Pliki do pobrania

Pliki do pobrania – Pomoc dziecku i rodzinie…

Program powiadamiania
Dane kontaktowe

Dział pomocy dziecku i rodzinie Kierownik działu: Arkadiusz Łuków tel. 32 34 622 97

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie – pracownicy przyjmują strony : pn- 7.30-11.30 i wt-pt w godzinach 10.30-14.30