piątek, 22 września, 2023
Pomoc Dziecku i Rodzinie

Pomoc w usamodzielnieniu

usamodzielnianie

Osoba usamodzielniona z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest to osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

Osobą usamodzielnianą z ustawy o pomocy społecznej jest to osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (jeżeli jest zdolna do samodzielnej egzystencji), dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do domu przebywała co najmniej rok w wymienionych w tym punkcie instytucjach) oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Przysługująca pomoc pieniężna:

 1. Pomoc na usamodzielnienie.
 2. Pomoc pieniężna na kontynuację nauki.
 3. Pomoc na zagospodarowanie.

Powyższa pomoc przysługuje osobie usamodzielnionej z pieczy zastępczej, gdy spełnione są następujące warunki:

 1. Umieszczenie w powyżej wymienionych instytucjach nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.
 2. Wymagany jest, co najmniej roczny pobyt w powyższych formach pieczy zastępczej, z tym, że pobyty w różnych instytucjach się sumuje, zaś w przypadku wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych minimalny pobyt to 3 lata.
 3. Osoba ma na rok przed ukończeniem 18 roku życia wyznaczonego opiekuna usamodzielnienia i co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności spisany indywidualny program usamodzielnienia który, następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.
 4. Do pomocy na usamodzielnienie i na zagospodarowanie dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 1 200 zł.

W przypadku osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o pomocy społecznej pomoc przysługuje, gdy spełnione są następujące warunki:

 1. Umieszczenie w powyżej wymienionych instytucjach nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.
 2. Wymagany jest, co najmniej roczny pobyt w powyższych instytucjach z tym, że pobyty w różnych instytucjach się sumuje.
 3. Osoba ma co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności wyznaczonego opiekuna usamodzielnienia i spisany indywidualny program usamodzielnienia który, następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.
 4. Do pomocy na usamodzielnienie i na kontynuację nauki dochód nie przekracza 200% kryterium ustawowego określonego w niniejszej ustawie.

Ponadto, aby uzyskać pomoc na kontynuację nauki należy regularnie kontynuować naukęrealizować Indywidualny Program Usamodzielnienia w tym uzyskiwać co najmniej 50% frekwencji szkolnej. Pomoc tę przyznaje się na czas nauki nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielniona 25 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale.