PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021


INFORMUJEMY O NABORZE

DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021,  ogłasza nabór  osób chętnych do skorzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. 

INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI (kto może skorzystać z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej)

1) Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, które wymagają usługi asystenta (przede wszystkim osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia) w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

USŁUGI ASYSTYENTA może świadczyć, osoba (zdolna do pełnienia funkcji asystenta)  wskazana przez Uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • Osoby będące członkami rodziny (zgodnie z art.3 pkt 16 ustawy z dnia 28.11.2003r. Dz.U. z 2020r. poz.111).
 • Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

 • Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.)
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 • załatwieniu spraw urzędowych
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • wykonywaniu czynności życia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności- także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej ( przy czym usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi)

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu,  przez 24 godziny na dobę
 • W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług asystenta osoby niepełnosprawnej
 • Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu:
  • .

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Osobiście lub telefonicznie w Sekcji ds. Niepełnosprawności, ul. Wallisa 4 w godzinach pracy Ośrodka w pok. 104 na podstawie karty zgłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numer telefonu
  tel. 32 7709194 lub 32 770 9196

OKRES REALIZACJI USŁUG ASYSTENTA

 • od maja 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.

UWAGA:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA: