wtorek, 5 marca, 2024
Pomoc Osobom NiepełnosprawnymProgram „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla JST” – edycja 2024

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ dla JST” – EDYCJA 2024

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ dla JST” – EDYCJA 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla JST” – edycja 2024, ogłasza nabór Uczestników/osób chętnych do skorzystania ze wsparcia świadczonego przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. 

INFORMACJE O PROGRAMIE

ADRESACI (kto może skorzystać z usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością)

1) Dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) Osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne,

3) Osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przewiduje objąć wsparciem:

 • 3 dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczeniem o niepełnosprawności
 • 19 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym:

9 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

 • 8 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

*Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

 KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI ASYSTENTA

Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością będzie świadczyć osoba wskazana przez Uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

WAŻNE :W przypadku świadczenia usług asystenta na rzecz dzieci do 16 roku życia wymagane jest:                                                                                                                                                      

– zaświadczenie o niekaralności,                                                                                                         

– pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,     

– pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego.

Asystentem nie może być osoba, która jest członkiem rodziny* Uczestnika Programu, opiekunem prawnym Uczestnika Programu lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z Uczestnikiem.

*Za członka rodziny uznaje się rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuki, prawnuki, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę i ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z Uczestnikiem.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA

 • wsparciu Uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 • wsparciu Uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 • wsparciu Uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,  
 • wsparciu Uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

*szczegółowy zakres czynności w ramach usług asystenta zawiera załącznik nr 8 do Programu

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI

 • Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzina na dobę.
 • W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub  usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług asystenta osoby z niepełnosprawnością finansowane ze środków publicznych.

Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu:

 • dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności – max do 300 godzin 
 • dla  osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – max do 480 godzin
 • dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – max do 420 godzin
 • dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – max do 300 godzin

Okres realizacji Programu –  do 31.12.2024r.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Zgłoszenia do Programu przyjmuje Sekcja ds. Niepełnosprawności Świętochłowice ul. Wallisa 4
w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Przed zgłoszeniem do Programu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla JST -edycja 2024.

WAŻNE: Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia będą miały osoby z niepełnosprawnością, które są osobami samotnie zamieszkującymi i gospodarującymi niemającymi możliwości korzystania ze wsparcia rodziny/osób bliskich.

Zgłoszenia będą przyjmowane w trybie ciągłym do czasu zakończenia programu, przy czym pierwszy cykl rozpatrzenia zgłoszeń nastąpi dla wniosków, które zostaną złożone do 01.03.2024r.

W pierwszej kolejności wsparciem zostaną objęte osoby, które spełniają kryterium pierwszeństwa, pozostałe wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie w miarę posiadanych wolnych miejsc. 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą mogły być przyznane (po spełnieniu kryteriów zawartych w Programie) na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów:

DOKUMENTY NALEŻY WYPEŁNIĆ DOKŁADNIE I CZYTELNIE !

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla JST” – edycja 2024
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 3. Oświadczenie o wyborze osoby do świadczenia usług asystenta
 4. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyborze osoby do świadczenia usług asystenta dla dziecka do 16 r. ż.
 5. Oświadczenie o samotnym zamieszkiwaniu/gospodarowaniu i braku wsparcia ze strony rodziny/osób bliskich – jeżeli dotyczy
 6. Oświadczenie o konieczności poinformowania Realizatora/OPS o wszelkich zmianach mających wpływ na przyznanie usług asystenta
 7. Klauzula RODO (MRiPS)
 8. Klauzula RODO – OPS
 9. Zgoda asystenta świadczącego usługi dla dziecka do 16 r. ż. na weryfikację w RSPnTS
 10. Zaświadczenie o niekaralności – dotyczy asystenta świadczącego usługi dla dziecka do 16 r.ż.   

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji ds. Niepełnosprawności, ul. Wallisa 4 osobiście lub telefonicznie pod nr 32 770 91 95 lub 32 770 91 96.

PLIKI DO POBRANIA: