Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłasza nabór Uczestników/osób chętnych do skorzystania ze wsparcia świadczonego przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. 

INFORMACJE O PROGRAMIE

ADRESACI (kto może skorzystać z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej)

1) Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne,

3) Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przewiduje objąć wsparciem:

 • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • 31 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym:

13 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

18 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

 • 14 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

*Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI ASYSTENTA

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej może świadczyć osoba wskazana przez Uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego. Uczestnik lub jego opiekun prawny składa pisemne oświadczenie, że wskazana przez niego osoba jest przygotowana do realizacji usług asystenckich.

WAŻNE :W przypadku świadczenia usług asystenta na rzecz dzieci do 16 roku życia wymagane jest:

– zaświadczenie o niekaralności,

 – pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

– pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego.

Asystentem nie może być osoba, która jest członkiem rodziny* uczestnika Programu, opiekunem prawnym uczestnika Programu lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem Programu . 

*Za członka rodziny uznaje się rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.   

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA

 • Usługi asystenta polegają na pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparciu w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym, m.in.:
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • załatwieniu spraw urzędowych
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

*szczegółowy zakres czynności w ramach usług asystenta zawiera załącznik nr 9 do Programu

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI

 • Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 • W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu:

 • dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności – 360 godzin 
 • dla  osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 540 godzin
 • dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 480 godzin
 • dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 360 godzin

Okres realizacji Programu – do 31.12.2022r.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Zgłoszenia do Programu przyjmuje Sekcja ds. Niepełnosprawności Świętochłowice ul. Wallisa 4
w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą mogły być przyznane (po spełnieniu kryteriów zawartych w Programie) na podstawie złożonych dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 3. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022
 4. Klauzula RODO – zał. nr 13 do Programu
 5. Klauzula RODO – zał. nr 14 do Programu
 6. Oświadczenia Uczestnika o wyborze osoby do świadczenia usług asystenta
 7. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyborze osoby do świadczenia usług asystenta dla dziecka do 16 r. ż.
 8. Zgoda asystenta dziecka do 16 r. ż. na weryfikację w RSPnTS
 9. Zaświadczenie o niekaralności – dotyczy asystenta dziecka do 16 r.ż.   

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji ds. Niepełnosprawności, ul. Wallisa 4 osobiście lub telefonicznie pod nr 32 770 91 95 lub 32 770 91 96.

Niezbędne informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina

https://twitter.com/MRiPS_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://pl-pl.facebook.com/mripsRP

PLIKI DO POBRANIA