PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

INFORMUJEMY O NABORZE

DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,  ogłasza nabór  osób chętnych do skorzystania ze wsparcia świadczonego w ramach programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2021. 

INFORMACJE O PROGRAMIE

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

CEL

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnym poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną oraz poprzez wzmocnienie kompetencji członków rodzin lub opiekunów w sprawowaniu opieki nad osoba niepełnosprawną.

ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które wymagają wysokiego poziomu wsparcia z uwagi na niepełnosprawność (stan zdrowia) oraz sytuację życiową.

RODZAJE WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU

Program opieki wytchnieniowej będzie realizowany w trzech formach, tj:

 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – (maksymalnie do 240 godzin w okresie realizacji programu),  w:
 2. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 3. ośrodku wsparcia,
 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego (maksymalnie do 14 dni w okresie realizacji programu) w:
 • ośrodku wsparcia,
 • w ośrodku/ placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy,
 • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach specjalistycznego poradnictwa (maksymalnie do 20 godzin dla 1 uczestnika- członków rodziny lub opiekuna) psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji lub dietetyki.

UWAGA WAŻNE:

 • W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o tórych mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1876), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
 • Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
 • Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, która:
 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (określonego w Karcie oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM)
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Osobiście lub telefonicznie w Sekcji ds. Niepełnosprawności, ul. Wallisa 4 w godzinach pracy Ośrodka w pok. 101 na podstawie karty zgłoszenia wraz z załącznikami. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numer telefonu
  tel. 32 7709194 lub 32 770 9196

OKRES REALIZACJI USŁUG ASYSTENTA

 • od maja 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA: