środa, 6 grudnia, 2023
Pomoc Osobom NiepełnosprawnymSAMODZIELNOŚĆ - MOBILNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ

DOSTĘPNE MIESZKANIE

PROGRAM „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!”
– Dostępne mieszkanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, że aktualnie prowadzony jest nabór wniosków w programie „Dostępne mieszkanie” w ramach pakietu „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ– MOBILNOŚĆ” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej
i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane
 • na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych
 • w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;         
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;    
 •  w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku,
ażdo poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Wnioski można składać do dnia 31.12.2024 r. Do wniosku dołącza się:

 1.  skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 2.  skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego,
 3.  dokumentacja fotograficzna o barierach architektonicznych w użytkowanym mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero oraz w przypadkach tego wymagających, gdy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu ruchu, ale Wnioskodawca porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego:
 4.  zaświadczenie wydane przez lekarza, w formie określonej w SOW, zawierające informację o braku możliwości poruszania się bez użycia wózka inwalidzkiego przez osobę, której dotyczy wniosek, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku; POWIAT może zwolnić z obowiązku złożenia zaświadczenia, gdy rodzaj schorzenia/ niepełnosprawności ma charakter stały, a brak możliwości poruszania się bez użycia wózka inwalidzkiego został potwierdzony zaświadczeniem wystawionym w terminie wcześniejszym (lub w innym dokumencie)

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 •  oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego,
 •  orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu składane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia „SOW”    https://sow.pfron.org.pl/