środa, 6 grudnia, 2023
Pomoc Osobom NiepełnosprawnymSAMODZIELNOŚĆ - MOBILNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ

MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

Program Mieszkanie dla absolwenta

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, że aktualnie prowadzony jest nabór wniosków w programie „Mieszkanie dla absolwenta” w ramach pakietu „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ– MOBILNOŚĆ” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej
i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 •  posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;          
 •  posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 •  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 •  złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;           
 •  złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:

 1.  od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 2.  od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;           
 3.  od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Wnioski można składać do dnia 31.12.2023 r. 

Do wniosku dołącza się:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;        
 2. kopię dokumentu potwierdzającego status absolwenta; 
 3. oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 4.  oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu składane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia „SOW”    https://sow.pfron.org.pl/ 

Dokumenty Programowe: