czwartek, 29 lutego, 2024

Pomoc Osobom Starszym

Obrazek przypisany do artykułu

Dzienny Dom “SENIOR+”

Dzienny Dom “Senior+” jest jednostką podległą Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach, mieści się w Świętochłowicach przy ulicy Imieli 12 wraz z filią przy ulicy Katowickiej 35. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W przypadku organizowanych zajęć i spotkań z seniorami miasta godziny funkcjonowania Domu ulegają wydłużeniu. Ze świadczeń Dziennego Domu mogą korzystać osoby skierowane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach –  zwłaszcza osoby w wieku emerytalnym, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej oraz znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Obrazek przypisany do artykułu

Koszty usług świadczonych w Domu Senior+

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w sprawie kosztów usług świadczonych w Dziennym Domu Senior+…

Obrazek przypisany do artykułu

Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc…

Obrazek przypiany do artykułu

Pomoc Osobom Starszym

Pomoc osobom starszym jest realizowana między innymi przez: Prace socjalną – tj. podejmowanie przez pracowników socjalnych działań mających głównie na…

Dom Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej „Osobie wymagającej całodobowej opieki
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej”…

PAL

Coby Starzikom żyło sie lepij

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych– tryb konkursowy