Pomoc Osobom Starszym

Obrazek przypisany do artykułu

Dzienny Dom “SENIOR+”

Dzienny Dom “Senior+” jest jednostką podległą Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach, mieści się w Świętochłowicach przy ulicy Imieli 12 wraz z filią przy ulicy Katowickiej 35. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W przypadku organizowanych zajęć i spotkań z seniorami miasta godziny funkcjonowania Domu ulegają wydłużeniu. Ze świadczeń Dziennego Domu mogą korzystać osoby skierowane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach –  zwłaszcza osoby w wieku emerytalnym, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej oraz znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Obrazek przypisany do artykułu

Koszty usług świadczonych w Domu Senior+

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w sprawie kosztów usług świadczonych w Dziennym Domu Senior+…

Obrazek przypisany do artykułu

Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc…

Obrazek przypiany do artykułu

Pomoc Osobom Starszym

Pomoc osobom starszym jest realizowana między innymi przez: Prace socjalną – tj. podejmowanie przez pracowników socjalnych działań mających głównie na…

Dom Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej „Osobie wymagającej całodobowej opieki
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej”…

PAL

Coby Starzikom żyło sie lepij

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych– tryb konkursowy

Pomoc Osobom Starszym

Pomoc osobom starszym jest realizowana między innymi przez:

  • Prace socjalną – tj. podejmowanie przez pracowników socjalnych działań mających głównie na celu ułatwianie kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, inicjowanie kontaktów rodzinnych oraz podejmowanie działań zmierzających do większego zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki nad osobą wymagającą takiej pomocy, w tym zawieranie umów alimentacyjnych, porozumień na świadczenie usług, zapewnienie osobom uprawnionym usług w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej, uwrażliwienie społeczności lokalnych na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, także rozpowszechnienie idei wolontariatu, objęcie opieką wolontarystyczną osób potrzebujących opieki, skorzystanie przez osoby starsze i niepełnosprawne z przysługujących uprawnień np. wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, do sanatorium, w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego itp.
  • Usługi opiekuńcze – obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
  • Dzienne Domy Pomocy społecznej zapewniają swoim pensjonariuszom (w dni robocze) zaspokojenie potrzeb bytowych, podstawowe świadczenia opiekuńcze, terapię zajęciową, pomoc psychologiczną, inne usługi dostosowane do zgłaszanych potrzeb oraz działania wspomagające polegające na umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich itp.
  • Zapewnienie całodobowej opieki w placówkach stacjonarnych. W przypadku wyczerpania wszystkich możliwości zapewnienia opieki w środowisku, umieszczenie osób wymagających całodobowej opieki  w domach pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej, świadczą na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwiają korzystanie ze świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.