wtorek, 5 marca, 2024
Pomoc Osobom Starszym

Domy Pomocy Społecznej

Zasady kierowania i umieszczania w domu pomocy społecznej

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej „Osobie wymagającej całodobowej opieki
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej”

Do domu kieruje się na podstawie:

1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej wymagane jest postanowienie Sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt w DPS

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w pkt 1 i 2.

Wyjaśniamy, że kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi aktualnie 514 zł
(514 zł x 300% = 1542 zł), natomiast kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi obecnie 634 zł (634 zł x 300% = 1902 zł).

Na podstawie art. 103 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej.

W przypadku niewywiązywania się osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 734 z późn. zm.),

Na terenie Miasta Świętochłowice funkcjonują dwa domy pomocy społecznej tj.:

1.Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” dla Osób w Podeszłym Wieku

41-605 Świętochłowice, ul. Imieli 12

tel. (032) 771-04-50

e-mail: zlotajesien@mdps.eu

2.Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej św. Antoni

dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie

41-600 Świętochłowice, ul. Ks. Bpa Kubiny 11 Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej św. Antoni 41-600 Świętochłowice, ul. Ks. Bpa Kubiny 11

tel. (032) 245-27-35

e-mail: biuro@dps-sw.pl

www.dps-sw.pl

Wykaz placówek legalnie funkcjonujących tj. posiadających zezwolenie Wojewody Śląskiego, wpis do prowadzonego przez niego rejestru tych placówek, podlegające kontroli przez służby Wojewody znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry

Równocześnie informuje się, iż umieszczenie osoby w innej placówce niefigurującej w ww. rejestrze wiąże się z korzystaniem z usług placówek nielegalnych działających bez wymaganego zezwolenia tj. ominięciem przepisów prawa oraz zazwyczaj bez obowiązujących standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 734 z późn. zm.).

Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 63 osób w podeszłym wieku. Wpis do Rejestru Wojewody uzyskał w dniu 19.09 2002 roku.

I. Miejski Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi:

1) w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

a) miejsce zamieszkania

b) wyżywienie

c) odzież i obuwie

d) utrzymanie czystości

2) w zakresie potrzeb opiekuńczych polegające na:

a) udzieleniu pomocy w podstawowych czynności życiowych

b) pielęgnacji

c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

3) w zakresie potrzeb wspomagających polegających między innymi na:

a) umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej

b) podnoszenie sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu

c) umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych

d) zapewnianie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu

e) stymulowaniu nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną

f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu w miarę jego możliwości

h) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami Miejski Dom Pomocy Społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Pokrywa również wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. W Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” działa  zespół opiekuńczo-terapeutyczny,którego celem jest określenie indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu, opracowanie planów wsparcia i wspólnie z mieszkańcami ich realizacja w kontekście oferowanych przez Dom usług.

W celu kompletowania pełnej dokumentacji wymagany kontakt z pracownikami socjalnymi pod numerem:

  • Rejon 2 (Centrum i Zgoda) – telefony: 32 3462292, 32 3462293, 32 3462285, 32 3462291
  • Rejon 3 (Lipiny, Piaśniki, Chropaczów) – telefony: 32 7709194, 32 7709197, 32 770192, 32 7709190, 32 7709199

Pliki do pobrania: