Dzienny Dom „SENIOR+”

Informacje ogólne

Dzienny Dom “Senior+” jest jednostką podległą Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach, mieści się w Świętochłowicach przy ulicy Imieli 12 wraz z filią przy ulicy Katowickiej 35.

Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

W przypadku organizowanych zajęć i spotkań z seniorami miasta godziny funkcjonowania Domu ulegają wydłużeniu.

Ze świadczeń Dziennego Domu mogą korzystać osoby skierowane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach –  zwłaszcza osoby w wieku emerytalnym, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej oraz znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Pobyt w Domu jest odpłatny, uzależniony od wysokości dochodu. Osoby posiadające dochód na osobę wysokości kwoty do 701,00 zł. korzystają z jego usług bezpłatnie.

Wysokość oraz zasady zwolnienia z odpłatności za wyżywienie świadczone w Dziennym Domu „Senior +” reguluje Uchwała nr XVIII/141/19 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. U. Województwa Śląskiego z 2019 r., poz. 5910)

Dzienny Dom „Senior+”, nie odrywając człowieka od środowiska rodzinnego, pomaga swoim seniorom w zaspakajaniu codziennych potrzeb. Obok wyżywienia i rehabilitacji zapewnia osobom starszym ciekawe formy rekreacji. Szersze informacje dotyczące działalności Dziennego Domu zawarte są w  Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Domu „Senior+”.

Oferta

Oferujemy możliwość skorzystania z uczestnictwa w organizowanych przez nas zajęciach             
o charakterze kulturalnym, oświatowo – edukacyjnym, rekreacyjnym, turystycznym, rehabilitacyjnym oraz z wyżywienia.

Głównym celem Dziennego Domu „Senior +” w Świętochłowicach jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, wzmocnienie aktywności osób starszych poprzez integracje ze środowiskiem lokalnym, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Dzienny Dom „Senior +” realizuje swoje zadania poprzez:

1) usługi socjalne w tym:

– wyżywienie dwa posiłki dziennie z uwzględnieniem żywienia dietetycznego oraz

podwieczorek,

– udostępnienie urządzeń do utrzymania higieny osobistej.

2) usługi opiekuńcze w tym:

– udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego,

– wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu

zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego.

3) usługi edukacyjne,

4) usługi kulturalno – oświatowe,

5) aktywność ruchową lub kinezyterapię,

6) zajęcia sportowo – rekreacyjne,

7) aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),

8) terapia zajęciowa,

9) integrację społeczną środowiska seniorów w tym rozwoju działań samopomocowych

Pobyt dzienny jest zorganizowany w taki sposób, aby osoby starsze spędzały dzień aktywnie           
i ciekawie, w gronie innych osób w swoim wieku.  Najważniejsze jednak jest, aby wszystkie formy zajęć były dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestników.

Terapia zajęciowa polega na wykonywaniu różnych czynności, które tak dawniej, jak i teraz
sprawiają osobom starszym przyjemność.

Stosowanie różnych form terapii prowadzonych w Dziennym Domu „Senior +”  pozwoli  na
usprawnienie psychiczne i fizyczne oraz pobudzi zaradność, współżycie w grupie wpłynie pozytywnie na samoocenę osób starszych, podniesie wartość w oczach innych uczestników zajęć, wyzwoli poczucie bycia potrzebnym.

Poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu „Senior+” osoby starsze mają możliwość podtrzymywania dotychczasowych kontaktów społecznych oraz pełnego uczestnictwa  
w życiu społecznym.