Ogrzewalnia i schronienie

Ogrzewalnia

Z dniem 01 października 2021 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Katowickiej 35
w Świętochłowicach zostaje uruchomiona Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych, która będzie czynna
w okresie od października do 30 kwietnia danego roku w godzinach od 18:00 do 8:00.

Telefon dyżurny: 578622204

Osoba pełniąca dyżur w ogrzewalni może odmówić przyjęcia do Ogrzewalni, jeżeli Zgłaszający:

–  jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,

– zachowuje się agresywnie,

– odmawia udostępnienia do wglądu wnoszonych rzeczy,

– wymaga ze względu na stan zdrowia lub wysoki stopień niesamodzielności udzielenia natychmiastowej pomocy specjalistycznej, na co osoba przyjmująca musi uzyskać potwierdzenie w postaci karty informacyjnej pogotowia ratunkowego lub opinii lekarza.

Ponadto w ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

W trakcie przyjmowania do Ogrzewalni osoba zgłaszająca się jest zobowiązana do przedłożenia dokumentu tożsamości i udzielenia informacji dotyczących jej sytuacji życiowej i przyczyn poszukiwania schronienia. W przypadku braku dowodu tożsamości dane osoby bezdomnej identyfikowane są we współpracy z Policją.

W każdym przypadku podstawą do przebywania  w Ogrzewalni będzie oświadczenie strony potwierdzające brak przeciwwskazań do przebywania w Ogrzewalni.

Ogrzewalnia jest pomieszczeniem dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia przed zimnem  w nocy a udzielenie schronienia przez czas pracy Ogrzewalni w postaci udostępnienia ławki lub krzesła umożliwia spędzenie nocy w pozycji siedzącej.

Schronienie

Osoba bezdomna, która zdecyduje się może skorzystać ze schronienia w postaci noclegowni prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwickie lub innej placówki z którym Miasto Świętochłowice zawarło umowę w w/w zakresie. Skierowanie do Noclegowni wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w godzinach pracy tj. od 7.00 do 15.00 ul. Katowicka 35 w Świętochłowicach tel. 32 707-64-39