DOFINANSOWANIE Z ŚRODKÓW PFRON

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON:

1. Dofinansowanie do uczestnictwa na turnusie rehabilitacyjnym.

O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz jeżeli ich przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający (3 miesiące poprzedzające) miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia powyższych kwot, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia jak również w wieku 16 – 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Przeciętne wynagrodzenie ogłaszane jest kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i oznacza przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i sprzęt pomocniczy mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz jeżeli ich przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający (3 miesiące poprzedzające) miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

3. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych:

O dofinansowanie ze środków PFRON, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem mogą ubiegać się:

 • na likwidację barier architektonicznych osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

4.Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O do finansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

5. Dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności (osoby niedosłyszące, niesłyszące, głuchonieme, głuchoniewidome), tj.:

a) osoba niepełnosprawna posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

b) osoba doświadczająca stale lub okresowo trudności w komunikowaniu się wynikających

z niepełnosprawności – potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty.

c) osoba, której uzasadnione potrzeby wynikające z niepełnosprawności, mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu usług tłumacza języka migowego lub tłumacza– przewodnika.

Wnioski do pobrania dofinansowania ze środków PFRON

Wniosek Turnus Rehabilitacyjny

.pdf

Zaświadczenie lekarskie

.pdf

Oświadczenie opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego

.pdf

Kwestionariusz sytuacja społeczna

.docx

Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

.pdf

Oświadczenie o dochodach

.pdf

Załącznik do wniosku na turnus rehabilitacyjny

.docx

Wniosek RS PO 2024

.pdf

Załączniki do wniosku przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

.docx

Wniosek RS LBT P1

.pdf

Wniosek RS LBA

.pdf

Załączniki do wniosków na likwidacje barier architektonicznych i technicznych

.docx

Zaświadczenie lekarskie bar. arch. i tech. 2024

.pdf

Wniosek RS LBWK P

.pdf

Załączniki bariery w komunikowaniu sie

.docx

Zaświadczenie lekarz bariery w komunikacji

.pdf

Wniosek RS SR P

.pdf

Załączniki sprzęt rehabilitacyjny

.docx

Zaświadczenie lekarza sprzęt rehabilitacyjny

.pdf

Wniosek RS TJM

.pdf

Wykaz załączniki do wniosku na usl.tj .j.migowego

.docx

Zaświadczenie lekarza specjalisty usługi tłumacza migowego

.pdf