USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione , przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Zgłoszenie o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych należy kierować do pracowników socjalnych z Działu Pracy Socjalnej II w dni robocze w godzinach od 7:00 – 10:00 tel. 32-707-64-39

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny. Rada Miejska w formie uchwały ustaliła tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze. Uchwała Rady Miasta Świętochłowice Nr. XVI/168/15 z dnia 21.12.2015r.

Cena za jedną godzinę usług:

  • opiekuńczych, specjalistycznych opiekuńczych –  33,64/h
  • specjalistycznych – 48,00zł/h
  • psychologa/logopedy – 96,00zł/1h

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Szczegółową organizację usług określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2005r. W sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r Nr 189, poz. 1598 ze zm.)

Usługi opiekuńcze

.pdf

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.-w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

.pdf

Uchwała nowe stawki od 1.03.2024

.pdf