ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  •  niepełnosprawnemu dziecku;
  •  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  •  osobie, która ukończyła 75 lat;
  •  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

.pdf

Oświadczenie o numerze konta bankowego w przypadku zmiany konta

.pdf

Informacja o odbiorze decyzji

.pdf

Oświadczenie o zapoznaniu się z aktami sprawy

.pdf

Oświadczenie strony iż została pouczona że ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym

.pdf

Informacja RODO

.pdf