JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
Komu przysługuje świadczenie?
“Becikowe” przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy
od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Warunkiem przyznania świadczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1922,00 zł. na osobę. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego od 1 listopada danego roku są dochody za poprzedni rok kalendarzowy.
Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać „becikowe”?
Wszyscy wnioskodawcy:
• Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi.
• Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.
• Wyrok zasądzający alimenty w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
• Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego – oryginał do wglądu lub zaświadczenie) – dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną,
• Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za poprzedni rok kalendarzowy.
Alimenty otrzymywane na rzecz osób w rodzinie:
• Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
• Oryginał zaświadczenia od komornika o stanie egzekucji alimentów za poprzedni rok kalendarzowy (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone, a otrzymywana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku).
• W przypadku, gdy członek rodziny zobowiązany jest do płacenia alimentów na dziecko spoza składu rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wraz z wyrokiem zasądzającym alimenty.
Dokumenty wymagane do utracenia dochodu
Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w poprzednim roku kalendarzowym lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
• uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego – zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy o osiągniętych dochodach w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
• utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy – (zaświadczenie, w przypadku innego miasta niż Świętochłowice) i PIT 11 za poprzedni rok kalendarzowy z PUP,
• utrata zatrudnienia ze stosunku pracy – świadectwo pracy i PIT 11 za poprzedni rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy,
• utrata zatrudnienia z umowy zlecenia, umowy o dzieło PIT 11 za poprzedni rok,
• utrata zatrudnienia z umowy o dzieło – zaświadczenie od pracodawcy o okresie wykonywania dzieła i PIT 11 za poprzedni rok,
• utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego – lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia zaświadczenie organu emerytalno – rentowego i PIT za poprzedni rok kalendarzowy wystawiony przez ten organ,
• wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem – oświadczenie oraz – w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 za poprzedni rok kalendarzowy z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
• utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej- świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za poprzedni rok kalendarzowy wystawiony przez właściwy organ,
• utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń – akt zgonu,
• utrata świadczenia rodzicielskiego,
• utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników – dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość utraconego dochodu.
• utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty wymagane do uzyskania dochodu:
Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w poprzednim roku kalendarzowym uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w poprzednim roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w poprzednim roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:
• zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wychowawczym),
• uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy (zaświadczenie w przypadku innego miasta niż Świętochłowice i PIT 11 za poprzedni rok kalendarzowy z PUP),
• uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej- stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło (umowa i PIT 11 za poprzedni rok kalendarzowy),
• uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej,  renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia – zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno – rentowego i PIT za poprzedni rok wystawiony przez ten organ,
• rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej – oświadczenie o formie rozliczenia (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za poprzedni rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
• wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia (w rozumieniu art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych) – dokument potwierdzający okres od zawieszenia do wznowienia działalności gospodarczej oraz wysokość dochodu uzyskanego w roku poprzednim roku kalendarzowym,
• uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2020 rok wystawiony przez właściwy organ,
• uzyskanie świadczenia rodzicielskiego
• uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników – dokument potwierdzający datę uzyskania prawa do danego świadczenia oraz wysokość świadczenia w poprzednim roku kalendarzowym.
• uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust 1 i 7 ustawy z dnia
20 lipca 2018r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (również oddanego w dzierżawę): zaświadczenie gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości podatku rolnego potwierdzające powierzchnię gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy).
Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku 2022 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić obligatoryjnie. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.
Jednocześnie tut. Organ informuje, iż dokumenty składane przez Klientów, które nie są wymagane w formie oryginału należy dostarczać w formie kserokopii wraz z oryginałem do wglądu.
UWAGA: Wnioskodawcy, którzy objęli dziecko opieką prawną składając wniosek dokumentują jedynie dochód dziecka.

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o odbiorze decyzji

.pdf

Informacja RODO

.pdf

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych swoich albo członka rodziny

.pdf

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego

.pdf

Prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym

.pdf

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

.pdf

Zapoznanie się z materiałem dowodowym

.pdf

Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu

.pdf