ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024

Aby ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Formularze wniosków dostępne są w Sekcji Obsługi Świadczeń Alimentacyjnych
i Dochodzenia Należności Alimentacyjnych
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 (pokój nr 115), tel. 32 346 22 81 lub na stronie internetowej: www.ops.swietochlowice.pl.

Wniosek można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Sekcji poprzez wrzucenie wypisanego, podpisanego, spiętego lub umieszczonego w kopercie wniosku wraz z załącznikami do urny.
lub przesłać drogą pocztową na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35,
41-600 Świętochłowice lub elektronicznie poprzez platformy E-PUAP lub EMPATIĘ.

W przypadku potrzeby skonsultowania się z pracownikiem Sekcji można umówić się z Nim telefonicznie pod powyżej wskazanym numerem telefonu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie organu egzekucyjnego świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie,
 • informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • zaświadczenie o stanie egzekucji komorniczej za 2022 rok,
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok 2022
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • oświadczenie o kontynuowaniu nauki (przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • gdy egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna, co oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
  a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
 • do 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej
 • do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo

Osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów tytułem wykonawczym, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

W przypadku osiągnięcia przez członków rodziny dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 • w przypadku osiągnięcia przez członków rodziny dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  -oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych
  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. alimenty, stypendia, stypendia dla bezrobotnych, ulga na dzieci, ulga dla młodych),
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do funduszu alimentacyjnego – obecnie rok 2022 (również oddanego w dzierżawę): zaświadczenie gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości podatku rolnego potwierdzający powierzchnię gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,
 • oświadczenie/zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami państwa polskiego w 2022, pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • w przypadku gdy członkowie rodziny są zobowiązani wyrokami sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny przekazy lub przelewy pieniężne dotyczące wysokości zapłaconych alimentów w roku 2022 wraz z wyrokiem zasądzającym alimenty
 • w przypadku otrzymania w roku bazowym 2022 dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (13 i 14 emerytura/renta) – decyzja o jego przyznaniu, dokument potwierdzający utratę / uzyskanie dochodu (np. umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, świadectwa pracy, decyzje ZUS, zaświadczenia z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej),
 • dokument potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w roku 2023/2024, bądź zaświadczenie o osiągniętym dochodzie w roku 2023, 2024, o ile dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego / wysokość utraconego dochodu (np. zaświadczenie pracodawcy, PIT -11, zaświadczenie ZUS).

Poprzez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, utratą świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. Poz. 658), wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Natomiast poprzez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, uzyskaniem świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych
w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. 658) o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych , uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W przypadku ubiegania się po raz pierwszy o świadczenia lub w przypadku zmian w dokumentach:
– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sąd o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

W przypadku, jeśli osoba uprawniona ukończyła lub w okresie świadczeniowym ukończy 18 rok życia:   

 • zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej/oświadczenie potwierdzające kontynuację nauk i przewidywany czas jej ukończenia/oświadczenie, a w przypadku, gdy osoba uprawniona zaprzestanie kontynuacji nauki zaświadczenie lub oświadczenie
  o skreśleniu z listy uczniów lub studentów,
 • pełnomocnictwo dla rodzica do dalszego pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz reprezentowania w postępowaniu oraz numer konta bankowego, na które należy przekazywać świadczenie.

W przypadku:

 • wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny,
 • uzyskania/utraty przez członka rodziny dochodu (również za granicą RP),
 • zmiany miejsca zamieszkania,
 • niepodjęcia lub przerwania nauki w szkole lub szkole wyższej wskazanej we wniosku,
 • umieszczenia członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • wyjazdu członka rodziny poza granicę RP,
 • zawarcia związku małżeńskiego,
 • zmian okoliczności potwierdzonych przedstawionymi dokumentami,
 • a także w przypadku innych zmian mogących mieć wpływ na prawo do świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego,

osoba pobierająca lub ubiegająca się o świadczenia jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Wobec dłużników będą ponadto podejmowane działania określone w ustawie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Prezydent Miasta Świętochłowice jest organem właściwym do rozpatrywania wniosków osób uprawnionych do alimentów posiadających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Świętochłowice.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy w terminie do 31 sierpnia, ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia funduszu alimentacyjnego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony
w październiku, ustalenie prawa i wypłata świadczenia funduszu alimentacyjnego
za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

W przypadku nie posiadania konta bankowego istnieje możliwość założenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach darmowego konta.

Do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego dołączana będzie informacja RODO.

Wypłata przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi po uprzednim odbiorze przedmiotowej decyzji.

Fundusz Alimentacyjny – Pliki do pobrania

Informator fundusz alimentacyjny

.pdf

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

.pdf

Wzór wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego okres 2023/2024

.pdf

Oświadczenie o numerze konta bankowego

.pdf

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów

.pdf

Oświadczenie o aktualnej sytuacji zawodowej

.pdf

Oświadczenie o wysokości dochodu

.pdf

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

.pdf

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną

.pdf

Zaświadczenie dochód z miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

.pdf

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

.pdf

Oświadczenie RODO

.pdf

Kwestionariusz wywiadu o sytuacji w rodzinie

.pdf

Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji

.pdf

Oświadczenie o zapoznaniu się z aktami sprawy

.pdf

Informacja o odbiorze decyzji

.pdf

Prośba o raty

.pdf

Pouczenie - osoba pełnoletnia

.pdf

Pełnomocnictwo - osoba pełnoletnia

.pdf