ZA ŻYCIEM

Świadczenie “za życiem”
Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł.
Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
Wnioski dotyczące świadczenia „za życiem” można pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bytomskiej 8 w pokojach: 107, 113, 117, 119 lub pobrać ze strony internetowej. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych lub przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub elektronicznie poprzez platformy E-PUAP lub EMPATIĘ.
Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych czynny jest we wtorek, czwartek i piątek w godzinach: od 7:15 do 14:45, w poniedziałek od 7:15 do 16:45.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. Roku życia. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.
Przyznanie jednorazowego świadczenia przed dniem objęcia dziecka opieką przez opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego lub przysposobienia nie wyklucza prawa opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego lub rodzica adopcyjnego do jednorazowego świadczenia po objęciu dziecka opieką albo przysposobieniem.
Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu- nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko .
Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio.
Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem’’

2. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

3. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U z 2016 r. poz. 2234);

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o odbiorze decyzji

.pdf

Informacja RODO

.pdf

Prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym

.pdf

Wniosek za życiem

.pdf

Zapoznanie się z materiałem dowodowym

.pdf

Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu

.pdf

Zaświadczenie lekarskie za życiem

.pdf