Zasiłek szkolny

 1.  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2.  Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

a)  Rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich.
b)  Pełnoletniego ucznia.
c) Dyrektora: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 1.  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
 2. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa m.in.: tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (oryginał).
 3. W przypadku osób pobierających rentę, emeryturę lub inne świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

a) Kopia decyzji ZUS ustalającej prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
b) Kopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg bankowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

W przypadku istnienia obowiązku alimentacyjnego:
a)    Kopia wyroku sądu zasądzająca alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej.
b)   Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskiwania niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej.
c)    Zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (oryginał).
d)   Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny.
e)    Oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie.
f)    Kopia orzeczenia sądu zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
g)   Kopia decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej (oryginał), aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
a)    Kopia zaświadczenia o ilości ha przeliczeniowych wystawionego przez właściwy urząd gminy, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub nakaz płatniczy aktualny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł).
b)   Zaświadczenie albo oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.
c)    Kopia umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

 1. Zaświadczenie wystawiony przez szkołę, potwierdzające posiadanie przez dziecko statusu ucznia (oryginał).
 2. W przypadku studiujących członków rodziny:

a)    Zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu studenta.
b)   Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub o niepobieraniu stypendium.

 1. Pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 2. W przypadku utraty dochodu:

a)    Kopia dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.
b)   Zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 1. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).
 2. W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny należy do wniosku dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydawane są decyzje administracyjne  w terminach określonych w Kodeksie  postępowania administracyjnego.

Druki do pobrania:

Druk zaświadczenie z zakładu pracy

.pdf

Oświadczenie dotyczące zmiany decyzji

.pdf

Oświadczenie pełnoletniego ucznia nr konta

.pdf

Oświadczenie wnioskodawcy o sytuacji materialno bytowej rodziny

.pdf

Oświadczenie zmiana nr konta

.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

.pdf