Pomoc obywatelom Ukrainy

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Ważne: świadczenia wypłacane są z dołu, czyli za faktyczny okres zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Świadczenie przyznane może być nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W karcie osoby przyjętej do zakwaterowania obowiązkowo należy podać numer PESEL tej osoby.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski będzie można składać:

  1. elektronicznie  przez e-puap – podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
  2. tradycyjnie (papierowo) –
  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35 w poniedziałek od godziny 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w  godzinach od  7:00 do 15:00,
  • do skrzynek podawczych umieszczonych na drzwiach budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Stanisława Wallisa 4 oraz na drzwiach budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bytomskiej 8.

Pamiętaj: przed wrzuceniem wniosku do specjalnej urny podawczej włóż go do koperty

Formularz wniosku można pobrać przy ul. Katowickiej 35


Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach można składać wnioski dot. przyznania świadczenia o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy –

1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022r.  i zostali wpisani do rejestru   PESEL – UKR, przebywają na terenie miasta i gminy Świętochłowice oraz dochód na członka rodziny nie przekracza 600,00 zł.

Świadczenia te realizowane są  jako refundacja poniesionych kosztów na cele edukacyjne, dlatego koniecznością jest zbieranie imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Wniosek o świadczenia  składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wniosek należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35 w godzinach od 8.00 do 14.00.

У Центрі соціальної допомоги у м. Свентохловице можна подати заяву про надання соціальної допомоги, тобто скляної стипендії та шкільної допомоги відповідно до ст. 53 Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Пільга надається громадянам України -
1. учні державних шкіл, недержавних і недержавних шкіл мистецтв на правах державних шкіл мистецтв та студенти коледжів соціальних служб - до завершення навчання, але не довше до досягнення ними 24 років;
2. збори державних і недержавних реабілітаційно-освітніх центрів - до завершення обов'язку навчання,

перебування яких на території Республіки Польща вважається легальним, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року. і внесені до реєстру PESEL - UKR, вони проживають у місті та ґміні Свентохловіце та дохід на одного члена сім’ї не перевищує 600,00 злотих.

Ці пільги надаються як відшкодування витрат, понесених на освітні цілі, тому необхідно збирати особисті рахунки та рахунки, виставлені заявнику.

Заява про призначення допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною.

Заяву необхідно подати за адресою Центру соціального захисту в м. Свентохловице за адресою: вул. Катовицька 35 з 8.00 до 14.00.

Wniosek

.docx

Oświadczenie obywatela Ukrainy

.pdf

Ankieta weryfikacyjna

.pdf

RODO

.pdf