Zespół interdyscyplinarny

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, diagnozowanie problemu przemocy , podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Celem powołania Zespołu Interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb (w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty).

Podstawowym celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynacja działań w celu skutecznego rozwiązywania problemów określonych rodzin. Koordynacja ta łączy w sobie konieczność przepływu informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc, wypracowanie modelu pomocy dostosowanej do problemów danej rodziny oraz najbardziej efektywne, realne udzielanie pomocy.

SKŁAD ZESPOŁU TO PRZEDSTAWICIELE:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych.
 • prokuratorów,

czasami również:

 • przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej
 • przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które polegają między innymi na zmianie jej tytułu z ustawy „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na ustawę o „przeciwdziałaniu przemocy domowej”. Zastąpiono definicję przemocy w rodzinie definicją przemocy domowej, której zakres pojęciowy został zmodyfikowany i obejmuje aktualnie przemoc ekonomiczną oraz cyberprzemoc.

Wprowadzona regulacja wprowadziła także definicję osoby doznającej przemocy domowej i świadka przemocy domowej oraz uznaje, że małoletniego należy traktować jako osobę doznającą przemocy domowej w sytuacji, gdy był on świadkiem takiej przemocy.

Kolejne najważniejsze zmiany regulujące:

 1. Diagnozowanie przemocy w oparciu o jej nową definicję i zakres.
 2. Pomoc dla osób doznających przemocy – nowe formy wsparcia.
 3. Odziaływania korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno terapeutyczne wobec osób stosujących przemoc
 4. Nowe zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie, powiecie i województwie.
 5. Nowe wymogi wobec osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 6. Działalność zespołu interdyscyplinarnego (ZI).
 7. Działanie dotychczasowych grup roboczych na działanie grup diagnostyczno-pomocowych
 8. Procedura „Niebieskie Karty” – zmiany dotyczące właściwości miejscowej w prowadzeniu procedury oraz warunki wszczęcia i zakończenia procedury NK.

Wsparcie dla doświadczających przemocy

Przemoc  może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia, pochodzenie czy status materialny. Jednak żadna osoba, która jej doświadcza nie jest skazana na jej doznawanie. Przed doznawaniem przemocy można się bronić – trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się o po pomoc do specjalistów.

Co to jest Niebieska Karta?

Procedura „Niebieska Karta”  to czynności   podejmowane przez przedstawicieli pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z podejrzeniem przemocy domowej .Ma ona na celu zapewnić bezpieczeństwo potencjalnym ofiarom przemocy

Procedura „Niebieska Karta” ma na celu:

 • zapewnić ochronę osób pokrzywdzonych przemocą;
 • zapobiec rozszerzaniu się skali dalszego stosowania przemocy wobec ofiary;
 • zapewnić ochronę osób pokrzywdzonych przemocą;
 • wszcząć działania pomocowe dla ofiar ze strony odpowiednich instytucji
 • koordynować działania podjęte wobec osób stosujących przemoc (np. zajęcia korekcyjno-edukacyjne);
 • podnosić świadomość społeczeństwa na temat skali, przyczyn, objawów i skutków przemocy domowej;
 • zbierać informacje o udzielonych formach pomocy.

PAMIĘTAJ, że na przerwanie przemocy nigdy nie jest za późno!!!

Osobom doświadczającym przemocy lub jej świadkom pomocy udzielają:

Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

ulica Wojska Polskiego 16C, 41 – 600 Świętochłowice

telefon: 47 85 44 266

e-mail: komendant@swietochlowice.ka.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji

ulica Józefa Lompy 19, 40 – 038 Katowice

telefon centrali: 47 851 22 22,

telefon Oficera Dyżurnego: 47 851 14 44

Prokuratura Rejonowa w Chorzowie

Plac Piastowski 17, 41 – 500 Chorzów

telefon centrala: 32 779 61 01

telefon sekretariat: 32 779 61 04

e-mail: chorzow@katowice.po.gov.pl korespondencja elektroniczna: ePUAP

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

ulica Katowicka 35, 41 – 600 Świętochłowice

telefon: 32 245 51 04

e-mail: sekretariat@ops-sw.pl ops@ops-sw.pl

www.ops-sw.pl

Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania Przemocy

ul. Wallisa 4 41-600 Świętochłowice

Tel. 32 770 91 97

e-mail: ps2przemoc@ops-sw.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”

ul. Zubrzyckiego 36 41-605 Świętochłowice

Tel  32 345 21 65
Tel 509398668
e-mail: przystan@sow-swietochlowice.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Adres ul. Sądowa 1 41-605 Świętochłowice

Tel: 32 245 49 10

Ośrodek  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

ul. Szpitalna 2  41-600 Świętochłowice
Tel 32 245 38 71
Sąd Rejonowy w Chorzowie
ul. dr Józefa Rostka 2 41-500 Chorzów
Tel.: 32 349 94 45

CAŁODOBOWY OGÓLNOPOLSKI TELEFON
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
 – 800 12 00 02

CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 116 111

POMOC DLA RODZICA I NAUCZYCIELA – 800 100 100

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ DOZNAJĄCĄ  PRZEMOCY :

 • zgłoś się do pracownika socjalnego zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania  do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy lub do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia „Przystań” w Świętochłowicach.
 • poinformuj Dzielnicowego o doświadczaniu przemocy;
 • gdy w Twoim domu dochodzi do awantur nie bój się wzywać Policję (poinformuj policjanta o doświadczaniu przemocy );
 • jeśli doznajesz przemocy fizycznej możesz zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o bezpłatne zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktować się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji, która jest odpłatna;
 • jeśli osoba stosująca wobec Ciebie przemoc nadużywa alkoholu możesz zgłosić ten problem do Dzielnicowego lub Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Niebieska Karta A

.pdf

Niebieska Karta B

.pdf

Niebieska Karta C

.pdf

Niebieska Karta D

.pdf