piątek, 22 września, 2023
Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2022Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego

Na realizację programu Gmina Świętochłowice otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości:

*wartość dofinansowania – 133 416,00 zł

*całkowita wartość zadania – 133 416,00 zł

OPIS PROGRAMU:

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, którzy wymagają opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w dwóch formach:

  1. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
  2. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej na jednego uczestnika wynosi:

240 godzin w przypadku usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego

14 dni w przypadku usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6.00 do 22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Program realizowany jest do 31.12.2022r.

Niezbędne informacje dostępne pod adresem:

opieka wytchnieniowa edycja 2022

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina

https://twitter.com/MRiPS_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://pl-pl.facebook.com/mripsRP