wtorek, 5 marca, 2024
Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego

Na realizację programu Gmina Świętochłowice otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości:

*wartość dofinansowania – 48 633,60 zł

*całkowita wartość zadania – 48 633,60 zł

OPIS PROGRAMU:

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, którzy wymagają opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej na jednego uczestnika wynosi 240 godzin.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6.00 do 22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Program realizowany jest do 31.12.2023r.

Niezbędne informacje dostępne pod adresem

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 – OPS Świętochłowice (swietochlowice.pl)

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina

https://twitter.com/MRiPS_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://pl-pl.facebook.com/mripsRP