wtorek, 5 marca, 2024
Programy i Projekty

Działanie i wsparcie w życiu i na starcie

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Wartość projektu: 686 768,04 PLN
Kwota dofinansowania: 638 694,28 PLN


Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji w Świętochłowicach poprzez:

  • stworzenie nowej placówki wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa dla 15 dzieci i młodzieży,
  • działanie grupy wsparcia rodziców mających problemy opiekuńczo-wychowawcze-25 osób,
  • szkolenie specjalistyczne 6 niezawodowych rodzin zastępczych,
  • integrację rodzin objętych asystą rodzinną i środowiska rodzicielstwa zastępczego,
  • wyszkolenie 2 rodzin kandydackich na rodziny zastępcze,
  • szkolenie podnoszące kwalifikacje dla 6 niezawodowych i 2 zawodowych rodzin zastępczych,
  • objęcie asystenturą rodzinną 14 nowych rodzin,
  • poradnictwo specjalistyczne dla 28 rodzina – „Akademia Rodziców” dla 28 rodziców już objętych asystenturą przez OPS,
  • wsparcie 10 dzieci z rodzin objętych asystą oraz 5 umieszczonych w pieczy w zakresie problemów zgłaszanych przez ich rodziców/opiekunów.

Okres realizacji projektu od 01.05.2017r. – 30.04.2019r.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych– tryb konkursowy Beneficjent w ramach trwałości rezultatów, deklaruje prowadzenie Świetlicy środowiskowej „Promyk” dla 15 dzieci oraz do prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców dzieci uczęszczających do utworzonej w ramach projektu placówki wsparcia dziennego- świetlicy środowiskowej przez 36 miesięcy od daty zakończenia projektu tj. do 30 kwietnia 2021 roku. Beneficjent zachowa trwałość projektu do 10 lipca 2024 roku na zasadach wynikających z art.71 Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Wallisa 4, pokój 103 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00) lub pod numerem telefonu 32/7709199.