wtorek, 5 marca, 2024
Programy i Projekty

Nowe szanse i możliwości

Logotyp Projektów unijnych

„Nowe szanse i możliwości” Beneficjentem projektu są Świętochłowice- miasto na prawach powiatu, projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach oraz Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Wartość projektu: 1 320 120,00 zł PLN

Kwota dofinansowania: 1 254 114,00 PLN

Cel projektu:

Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników/czek projektu z dzielnic Lipiny i Chropaczów objętych wsparciem jako obszary rewitalizowane.

Działania w projekcie:

– utworzenie Programów Aktywności Lokalnej w dzielnicy Chropaczów i Lipiny

– działania środowiskowe

– zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

– realizacja Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej

– kursy zawodowe.

Planowane efekty:

zniwelowanie deficytów w obszarze motywacyjnym, świadomościowym, edukacyjnym

– zmiana stereotypów związanych z barierami podjęcia pracy, aktywności na rzecz najbliższego otoczenia

– nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

– rozwinięcie kompetencji społecznych.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób. Wsparcie

w ramach projektu zostanie udzielone 80 osobom wyłonionym ze społeczności lokalnej objętej działaniami Programu Aktywności Lokalnej, które przy wykorzystaniu narzędzi aktywnej integracji mają szansę zwiększyć swoją aktywność społeczną i zawodową

Okres realizacji projektu od 01.07.2020 r.-31.12.2022 r.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, pokój 105 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00) lub pod numerem telefonu (32) 707 64 40.

Odwiedź naszego Facebooka:

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Nowe szanse i możliwości”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna Integracja dla  poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Beneficjent zachowa trwałość projektu do 4 kwietnia 2028 roku na zasadach wynikających z art.71 Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Wallisa 4, pokój 103 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00) lub pod numerem telefonu 32/7709199.